De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers viert deze week haar 10 jarig jubileum. Op donderdag 20 december 2007 werden op het kantoor van Van der Meulen Kock & Ubachs Notarissen te Waddinxveen de statuten getekend en was de formele oprichting van de VBV een feit.

Daaraan vooraf ging in juni 2006 het initiatief van de brandweer Zwartewaterland om de Brandweer Vrijwilligers in ons land te verenigen. Het “uitbedden” van de lokale brandweerkorpsen naar een regionale brandweer en het telkens praten óver en niet mét Vrijwilligers vormde de aanleiding voor een landelijke ‘emancipatiebeweging’ die in 2007 ook politiek Den Haag in beweging bracht. Niet in de laatste plaats geprikkeld door de afwijzende houding van de VNG, die vond dat we de arbeidsvoorwaardelijke wensen van Vrijwilligers maar bij de beroepsbonden moesten neerleggen, en de minister van BZK, die in eerste aanleg meende dat de belangen van de Vrijwilligers afdoende werden behartigd door de NVBR (nu brandweer Nederland). Het ledenaantal groeide in de eerste fase van het bestaan van de belangenorganisatie i.o. met grote sprongen. 16 augustus 2007 werd in Ermelo/Strand Horst de formele naam van de vereniging vastgesteld: Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV).

Op 26 september 2007, tijdens het plenaire debat over de wijziging van de brandweerwet 1985, werd een motie ingediend waarin de minister werd opgeroepen met een visie te komen op het behoud van de beschikbaarheid van brandweervrijwilligers en daartoe tevens concrete voorstellen te doen. Dat voorstel kwam in de vorm van een startsubsidie voor de VBV, gevolgd door een erkenningsbrief en een positie en betrokkenheid bij de besluitvorming over opleidingen en het verwerven en beheren van materieel door het bestuur van het IFV.

In de periode van 2008 tot heden heeft de VBV zich ontwikkeld tot een vakvereniging die in alle hoeken van het land aan tafel zit als het gaat om de inhoud van het vak en de betrokkenheid van de Brandweer Vrijwilligers bij zaken die hen raken, in de volle breedte van de brandweerzorg en rampenbestrijding. Ondertussen is de VBV ook een partij die wordt geconsulteerd bij ontwikkelingen en wijzigingen van relevante wet- en regelgeving. Daarnaast oefenen we wezenlijke invloed uit op de dossiers ‘variabele voertuigbezettingen’ en ‘opkomsttijden’, zowel op lokaal -, als ook op landelijk niveau. Dat wordt ons niet altijd in dank afgenomen. Uiteraard mag iedereen iets vinden van onze argumenten en onze toon, maar  men kan er ons nooit van betichten dat onze inbreng feitelijk onjuist is. Onze niet aflatende inzet en oprechtheid op het gebied van de brandweerzorg en het behoud van het Vrijwilligerschap bij de brandweer wordt daarom in hoge mate gewaardeerd, vooral in de Tweede Kamer. Wij doen ons best dat vertrouwen te continueren.

Dat kan alleen door de welwillende medewerking en deskundigheid van onze achterban en de experts uit hun midden en onze nabijheid. Daar zijn we dankbaar voor en vervult ons met bewondering en trots. Uiteraard gaat onze dank ook uit naar onze contacten op de verschillende departementen voor de prettige samenwerking, in de hoop deze samenwerking nog tot in lengte van dagen te kunnen voortzetten.

Onze missie voor de komende jaren is duidelijk. We zoeken als ‘kritische vriend’ de verbinding. Verbinding tussen ‘management’ en ‘werkvloer’, tussen ‘koud’ en ‘Warm’, tussen ‘Vrijwilliger’ en ‘beroeps’. Want alleen in die verbinding is het mogelijk  goede brandweerzorg in Nederland te garanderen en in die zin de veiligheid van de burger te waarborgen.