Beknopt jaaroverzicht 2021

Doel van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is om een aanspreekpunt te organiseren voor de belangenbehartiging van de brandweervrijwilligers. Dat doen we dag in dag uit. Voor al onze leden. De VBV fungeert als “vakvereniging” en daarmee als één van de overlegpartners bij beleidsontwikkelingen, die relevant zijn voor de brandweerzorg in het algemeen en de positie van de brandweervrijwilliger in het bijzonder. Daarom participeert de VBV in diverse landelijke en regionale overlegstructuren, landelijke projecten en maken we deel uit van commissies en werkgroepen. Daarnaast is de VBV ook actief als belangenbehartiger van vrijwillige brandweerlieden op het terrein van arbeidsvoorwaarden en rechtspositie.

In onderstaand overzicht geven we op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste activiteiten van de VBV gedurende het jaar 2021. De klikbare hyperlinks leiden u naar onderliggende informatie.
Januari

 • De voorzitter van de VBV trapt het nieuwe jaar af met een column ‘Een nieuw VBV jaar’.
 • Na het opzeggen van ons lidmaatschap bij de CMHF wordt op diverse plaatsen geprobeerd de VBV van de onderhandelingstafel weg te houden. Daarom richt de VBV een verzoek tot toelating tot het Georganiseerd Overleg (GO) aan de VNOG.
 • De VBV komt met een inhoudelijke reactie op de brief van de minister over Taakdifferentiatie en UoM naar de vaste commissie JenV in de Tweede Kamer.
 • Vrijwilligers op de post Ede-Stadspoort werden onaangenaam verrast door de inhoud van een brief van de VGGM. De VBV spreekt van een ‘onrechtmatige inperking van de vrijheid van meningsuiting’ en roept in een reactie het Dagelijks Bestuur van de VGGM met klem op te komen tot een normale verhouding tussen organisatie en medewerkers. In een reactie op onze brief betreurt de directeur brandweer van de VGGM de gang van zaken ten zeerste.
 • In een website-artikel reageert de VBV op een ‘onafhankelijk’ onderzoek naar de meerwaarde van de post Ede-Stadspoort en informeert de gemeenteraad van Ede over de inrichting van de brandweerzorg in Ede.
 • In het LOBA wordt gesproken over het PPMO en de validatie van de Steptest. Ondanks de goede ervaringen uit de pilots blijft de Stairmaster in gebruik, maar blijft de VBV pleiten voor een spoedige herijking en differentiatie van de brandweerkeuring en aanstellingskeuring.

Februari

 • De begeleidingsgroep PPMO krijgt uitleg over het stranden van de Steptest als vervanging van de Stairmastertest.
 • Met de partners in de Coalitie voor Veiligheid (CvV) verzenden we een bief aan de Minister President en Tweede Kamer met de oproep tot het z.s.m. vaccineren van beroepsgroepen in de veiligheidssector.
 • Leden van de brandweer Veendam zijn tijdens een brandinzet in contact geweest met coronapatiënten en moeten in quarantaine. Vraagstuk voor de VBV: wie betaalt de loonderving?
 • Op grond van het toezicht op de uitvoering van het project Gebiedsgerichte Opkomsttijden stuurt de Inspectie JenV een brief aan het ministerie over de ontwikkelingen m.b.t. het project. De vraag is of het project zal leiden tot een uniforme systematiek en de Inspectie haar rol in het project kan voortzetten.
 • Namens het LOBA ontvangt de VBV een reactie op haar verzoek om toelating tot het LOBA.
 • Het Kabinet komt met een standpunt op het evaluatierapport Wet Veiligheidsregio’s. Van de Minister van JenV ontvangen we een brief waarmee hij het kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio’s aan de VBV aanbiedt. We zien uit naar het vervolgtraject van het kabinetsstandpunt.
 • We ontvangen een verzoek van het IFV om participatie van de VBV in de stuurgroep Belevingsonderzoek 2021. Namens de VBV zal Jurriaan Jacobs gedurende het onderzoek toezien op de uitvoering ervan.
 • Van de minister ontvangen we een brief waarmee hij het kabinetsstandpunt evaluatie Wet veiligheidsregio’s aan de VBV aanbiedt.
 • De VBV richt een verzoek om aansluiting bij de vakcentrale ‘Ambtenarencentrum’ (AC).
 • Het Veiligheidsberaad bespreekt op 22 februari de ‘Denkrichting differentiatie brandweertaken’.
 • Het IFV publiceert het rapport ‘Vrijwilligheid bij de brandweer in Nederland’.
 • De VBV ontvangt van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) een brief waarin wordt gemeld dat de eerder verzonden waarschuwingen aan het adres van de vrijwilligers van de post Stadspoort formeel zijn ingetrokken.

Maart

 • Kennismakingsgesprek tussen de besturen van de VBV en de Stichting CaBo teneinde mogelijke vormen van kennisdeling te bevorderen.
 • Op grond van het debacle met de Steptest publiceren we een artikel op onze website. Een van de betrokken deskundigen neemt afstand van de reden om de Steptest af te wijzen.
 • Een gesprek tussen de VBV en de portefeuillehouders PPMO van de RCDV leid niet tot een bevredigend resultaat. We zitten voorlopig nog wel even vast aan de Stairmaster.
 • Ton van der Vossen draagt – in overleg met de vakbonden – zijn functie als vertegenwoordiger namens de vakorganisaties in de Werkveldadviescommise (WVA) over aan collega-bestuurslid Jack Kusters.
 • De eerste Algemene ledenvergadering van de Coalitie voor Veiligheid (CvV) is een feit. Vanuit de VBV is Ronald Kraan voorgedragen en benoemd als lid van het Algemeen Bestuur van de CvV.
 • In dagblad Trouw verschijnt een opinieartikel met de titel ‘Red de vrijwillige brandweer’. In het artikel stellen deskundig hoogleraren dat er sterke juridische argumenten zijn om de huidige opzet van de vrijwillige brandweer te verdedigen. De VBV legt contact met de schrijvers van het artikel.
 • 17 maart zijn er verkiezingen in Nederland. De VBV bedankt de vertrekkende fractiewoordvoerders die zitting hadden in de vaste Kamercommissie Justitie en Veiligheid voor hun inzet t.b.v. de brandweerzorg en de brandweervrijwilligers in het bijzonder.
 • De VBV ontvangt van de projectleider Gebiedsgerichte Opkomsttijden een voortgangsrapportage.
 • VBV voorzitter Marcel Dokter schrijft een column ‘Nadenken over taakdifferentiatie (bezint eer gij begint)’. In deze column gaat Marcel in op het proces rond de ‘denkrichting’ over taakdifferentiatie.
 • Met een brief worden de veiligheidsregio’s door de Inspectie Justitie en Veiligheid geïnformeerd over het onderzoek van de Inspectie naar een nieuw systeem van opkomsttijden voor de brandweer.
 • Tegen de achtergrond van een stijgend aantal branden in woongebouwen met niet-zelfredzame bewoners en een krimpende slagkracht bij de brandweer, publiceert de VBV een uitgebreid artikel over de zorgwekkende trend. De VBV vraagt in een brief aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) om onderzoek te doen naar de consequenties.

April

 • Het IFV komt met een memo met de voorlopige resultaten van het evaluatieonderzoek naar de pilot Gebiedsgerichte Opkomsttijden. De bevindingen zijn niet mals en voorspellen weinig goeds voor een succesvolle afronding van de pilot.
 • Naar aanleiding van het opiniestuk ‘Red de brandweer’ in dagblad Trouw, gaat de VBV in gesprek met de hoogleraren Boogaard en Cuyvers over oplossingsrichtingen voor de beoogde taakdifferentiatie bij de brandweer.
 • Ook het actualiteitenprogramma ‘Nieuwsuur’ meldt zich bij de VBV en is geïnteresseerd in onze standpunten m.b.t. de taakdifferentiatie bij de brandweer.
 • De voorzitter en bestuurslid Ton van der Vossen hebben op 19 april in Dordrecht een goed gesprek met de portefeuillehouder brandweer in het Veiligheidsberaad.
 • Op 22 april vergadert de stuurgroep van het Programma Vrijwilligheid. De VBV vraagt in dit overleg onder meer aandacht voor de positie van de postcommandant en ziet dit graag uitgewerkt in het nog aan te passen programmaplan.
 • Van de Adjunct-griffier van de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer ontvangt de VBV een uitnodiging voor een gesprek ter voorbereiding op het commissiedebat met de minister van Justitie en Veiligheid over Taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing op 27 mei.
 • In zijn column geeft de voorzitter nog eens tekst en uitleg over de standpunten van de VBV ten aanzien van Taakdifferentiatie bij de brandweer.
 • Overleg projectteam Gebiedsgerichte Opkomsttijden. Hierbij blijkt dat een beoordelingskader voor slagkracht nog steeds ontbreekt en niemand de herkomst van de opkomsttijd van 15 en 18 minuten voor een 2e TS en resp. 3e TS herkent.
 • De minister komt met de beantwoording van Kamervragen over vrijwilligheid bij de brandweer.

Mei

Juni

 • Onze kantoorlocatie aan de Larikslaan in Leusden kwam in andere handen. Daarom hebben we per 1 juni gebruik gemaakt van het aanbod van andere partners in de veiligheidssector, om intrek te nemen in het ‘Huis voor veiligheid’ aan de Tolweg 5 in Baarn.
 • In een brief aan de minister van JenV reflecteert de VBV op het debat over de taakdifferentiatie bij de brandweer en de actuele stand van zaken m.b.t. een aantal belangrijke thema’s die van wezenlijk belang zijn voor de kwaliteit van de brandweerzorg in ons land.
 • Van de Onderzoeksraad voor Veiligheid ontvangen we een reactie op onze brief van 31 maart waarin we hebben verzocht om onderzoek naar een zorgwekkende trend bij de bestrijding van branden in (woon)gebouwen met niet-zelfredzame bewoners.
 • Op grond van ons convenant met de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) hebben we de vakgroep Ongevallen bij Brandweer Onderzoek (OBO) verzocht om een zienswijze op de consequenties (risico’s op ongevallen en letsel) van de ‘Denkrichting differentiatie brandweertaken’.
 • In reactie op de gevraagde zienswijze geven de veiligheidskundigen van de NVVK/OBO aan dat taakdifferentiatie bij de brandweer in veel, (niet alle) gevallen leidt tot onveiligheid en verminderd welbevinden.
 • Naar aanleiding van de toezeggingen tijdens het commissiedebat taakdifferentiatie en crisisbeheersing van 27 mei informeert de minister van JenV de Kamer over de richtlijn ‘Veilig optreden bij vuurwerk’ en volgt een onderbouwing van de noodzaak van taakdifferentiatie brandweervrijwilligers, inclusief een tijdlijn.

Juli

 • In opvolging van het commissiedebat van 27 mei volgt een zogenaamd tweeminutendebat ‘taakdifferentiatie brandweer en crisisbeheersing’. Daarbij zijn verschillende moties ingediend om de inzet van brandweervrijwilligers te borgen. Bij de stemming worden enkele belangrijke moties met algemene stemmen aangenomen. Twee moties halen helaas geen meerderheid.
 • In goed overleg hebben we de notitie van de hoogleraren Boogaard en Cuyvers, waarin met een bredere Europeesrechtelijke expertise wordt gekeken naar de taakdifferentiatie bij de brandweer, laten vertalen in het Engels. Dit t.b.v. onze collega’s in de overige Europese lidstaten.
 • De VBV neemt kennis van een Document van Bevindingen m.b.t. het project Gebiedsgerichte Opkomsttijden. De Inspectie JenV geeft aan de handreiking en deze laatste versie van het Document van Bevindingen als toetscriteria zal worden opgenomen in haar beoordelingskader.
 • Vanuit het Ambtenarencentrum (AC) gaat een brief naar de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) met het verzoek om een duidelijk bestuurlijk standpunt in te nemen aangaande de positie van het AC en de VBV/BVB in de huidige en toekomstige arbeidsvoorwaardenvorming voor de Veiligheidsregio’s.

Augustus

September

Oktober

November

December

 • Het Algemeen Bestuur van de VGGM gaat akkoord met het openhouden van de post Stadspoort in Ede tot de nieuw te bouwen post aan de Peppelensteeg gereed is.
 • In de stuurgroep van het Programma Vrijwilligheid brengt de VBV een projectvoorstel in dat voorziet in de verbetering van de positie van postcommandanten.
 • De directie van de VR Zeeland wordt benaderd door de VBV met het verzoek om een gesprek over de situatie in Zeeland.
 • Door het algemeen bestuur van het IFV wordt het jaarplan en de begroting voor 2022 In tegenstelling tot de afspraken, zijn de vakbonden en de VBV niet betrokken bij de totstandkoming van dit besluit.
 • Van de minister van JenV ontvangen we een antwoord op de brief van de VBV over zorgen over de ontwikkelingen op het gebied van de Nederlandse brandweerzorg.