ben-ik-goed-verzekerdDat is een vraag die zich Brandweer Vrijwilligers doorgaans niet zo vaak stellen. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren dat de veiligheidsregio’s naast hun wettelijke zorgplicht voor het personeel ook zorgvuldig omgaan met de belangen van vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de veiligheid van hun medeburgers.

Over de zorgplicht aangaande arbeidsomstandigheden bij de brandweer heeft de Inspectie SZW deze zomer een onthutsend beeld geschetst. In mei bracht de Koninklijke Metaalunie de problematiek van arbeidsongeschiktheid van vrijwillige brandweerlieden bij minister Asscher onder de aandacht. Recent gevolgd door een onduidelijk beeld van het aantal beroepsziektemeldingen zoals dat werd gepresenteerd in het TV programma ‘De Monitor’.

In de brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft dhr. Asscher aan dat er geen sprake is van lacunes in regelgeving en/of de praktijk. Het feit dat minister Van der Steur in zijn verzamelbrief aan de Kamer aangeeft dat nota bene de brandweerwerkgevers zelf, verenigd in het Veiligheidsberaad, geen inzicht blijken te hebben in de omvang van de PTSS-problematiek bij de brandweer én geen overzicht hebben van hoe de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen per regio zijn geregeld, doet bij de VBV de alarmbellen rinkelen. Wij zullen daar in de Brandweerkamer nadrukkelijk aandacht voor vragen.

Verzekeringen
Afspraken over ongevallenverzekeringen en schadevergoedingen zijn vastgelegd in de artikelen 19:25, 19:26, 19:27 en 19:28 van de rechtspositieregeling voor Brandweer Vrijwilligers (hoofdstuk 19 CAR-UWO). In het verleden werd het verzekeringspakket meestal lokaal en ‘op maat’ afgesloten en waren alle (neven)activiteiten van het korps ‘gedekt’. Dit gebeurde in nauw overleg tussen de lokale commandant en de gemeente. Sinds de volledige regionalisering ligt deze verantwoordelijkheid bij de veiligheidsregio’s en is de ‘afstand’ naar de Brandweer Vrijwilligers en hun activiteiten toegenomen.

Ons bereiken signalen dat de oorspronkelijke pakketten, polisvoorwaarden en de hoogte van de uitkeringen onder druk staan. Dit verhoogt het risico dat vrijwilligers (zowel in loondienst als de zelfstandig ondernemer) met financiële problemen kunnen worden geconfronteerd indien ze tijdelijk of blijvend arbeidsongeschikt raken als gevolg van een voorval tijdens hun inzet voor de brandweer, dan wel een activiteit vanuit hun – lokale – maatschappelijke betrokkenheid. Dit baart ons grote zorgen omdat ons ook concrete voorbeelden hebben bereikt die aantonen dat er in de praktijk wel degelijk lacunes zijn. De vraag is dus of deze lacunes zijn afgedekt, dat de veiligheidsregio deze risico’s zelf wil dragen, of daarvoor een fonds wil inrichten, zoals dat als aanbeveling is opgenomen in het rapport “Vrijwillig Dienen en Verdienen” dat in opdracht van het A+O fonds is geschreven.

Aanbesteding en pakketwijzigingen
Nadat vorig jaar het IFV een gezamenlijke openbare Europese aanbesteding voor 11 veiligheidsregio’s om onbekende redenen heeft gestaakt, zijn dezelfde regio’s nu opnieuw een aanbesteding gestart. De bijbehorende programma’s van eisen zijn vooralsnog niet bekend. Uit eerdere aanbesteding voor personele verzekeringen, die via registers zoals Tenderned kunnen worden geraadpleegd, blijkt dat er ook opmerkelijke verschillen tussen veiligheidsregio’s zijn en niet altijd duidelijk is welke dekking het pakket biedt. Daarnaast blijkt dat niet altijd wijzigingen worden gemeld door de werkgever.

De VBV ziet graag een uniform verzekeringspakket dat voorziet in heldere voorwaarden en een eenduidige uitkering. Wij roepen onze leden en de medezeggenschapsorganen (OR en GO) op om in de aanbestedende regio’s alert te zijn op het programma van eisen voor het verzekeringspakket en de polisvoorwaarden. Het betreft ten minste de volgende veiligheidsregio’s:

Veiligheidsregio’s (link naar Tenderned)
IJsselland Haaglanden/IFV
Gooi en Vechtstreek Flevoland
Utrecht Brabant-Noord
Kennemerland Noord-Holland-Noord
Limburg-Noord/IFV Hollands-Midden/IFV
Gelderland-Midden/IFV

Uiteraard is het ook mogelijk om in de eigen veiligheidsregio navraag te doen naar het verzekeringspakket en de daaraan verbonden polisvoorwaarden.  Elke Brandweer Vrijwilliger heeft immers het recht op een afschrift van deze polisvoorwaarden.