In het overleg over brandweerarbeidsvoorwaarden van 28 september 2015 hebben Brandweerkamer en vakcentrales in het LOBA afspraken gemaakt over het nieuwe beloningshoofdstuk 3 van de CAR en het PPMO testprotocol.  Ook is gesproken over herziening van het FLO-overgangsrecht en verlenging van de garantieregeling die daarbij hoort.
Hoofdstuk 3
In het akkoord over de Cao Gemeenten 2013-2015, waarin tot herziening van hoofdstuk 3 is besloten, is ook bepaald dat hoofdstuk 3 niet geldt voor de Brandweer.  Omdat blijkt dat de Brandweer grotendeels goed uit de voeten kan met hoofdstuk 3, en omdat onnodig onderscheid met de rest van de medewerkers van de Veiligheidsregio  onwenselijk is, heeft het LOBA gezocht naar een oplossing.
Er is nu afgesproken dat ook brandweermedewerkers (medewerkers in dienst van de Veiligheidsregio’s en werkzaam bij/voor het onderdeel brandweer)  onder het nieuwe hoofdstuk 3 gaan vallen. Alleen de brandweermedewerkers, die vallen onder de werking van artikel 4:8,  houden de huidige afspraken die gelden voor overwerk, onregelmatig werken en verschuiving van rooster. Ook houden zij de functiegebonden repressieve toelagen zoals bijvoorbeeld duikerstoelage en de duikersopleiderstoelage.  Deze medewerkers volgen voor de overige arbeidsvoorwaarden wel hoofdstuk 3.
Het LOBA zal aan het LOGA vragen deze afspraken te formaliseren en op juiste wijze te verwerken.
De Veiligheidsregio’s kunnen zich nu richten op integrale invoering van hoofdstuk 3.

PPMO en stairmaster
De Arbeidsinspectie heeft enige maanden geleden het gebruik van de stairmaster stilgelegd. De stairmaster werd gebruikt in het PPMO.
Het LOBA heeft 28 september  ingestemd met een wijziging van het testprotocol PPMO, zodat de traplooptest met stairmaster per direct, dus vanaf nu, weer afgenomen kan worden. Een belangrijke aanpassing in het kader van de veiligheid is, dat het niet meer verboden is om de leuning beet te pakken als men in onbalans raakt.  Daarnaast is afgesproken dat niet meer met een loodgordel, maar een loodharnas gewerkt gaat worden. Op basis van nader onderzoek  zullen  nog specificaties aangegeven worden, waar het loodharnas aan moet voldoen. Daar wordt later separaat over gecommuniceerd.

FLO-overgangsrecht
Door Brandweerkamer en vakcentrale is verder doorgepraat over het FLO-overgangsrecht. Eerder was afgesproken dat de kosten van het voorstel van de vakorganisaties inzichtelijk zouden worden gemaakt. De berekeningen zijn nog niet geheel afgerond.  Als dit onderdeel gereed is zullen partijen de bevindingen bespreken  in een volgend B LOBA, dat in oktober zou moeten plaatsvinden.
In afwachting van een akkoord over de herziening van het FLO-overgangsrecht is besloten vanaf 1 oktober 2015 de stortingen voor het versterkt ouderdomspensioen (VOP), indien de medewerker dit wenst, op te schorten. Dit omdat stortingen leiden tot een netto lagere uitkering, doordat er belasting verschuldigd is.  Bij medewerkers waarbij de storting na 1 januari 2014 al heeft plaatsgevonden vindt geen compensatie plaats. In het totaalakkoord wordt bezien of er voor deze laatste categorie medewerkers aanleiding is om dit standpunt te herzien.
Afgesproken is om de eerder afgesproken garantieregeling  met een looptijd tot 28 september 2015 verder te verlengen tot het eerstvolgende LOBA.