brandweerman-in-problemen-(update2)[1]De aandacht voor het incident met ademluchtapparatuur in de veiligheidsregio Haaglanden blijft niet beperkt tot Nederland. Inmiddels hebben de berichten en beelden ook Duitsland en de VS bereikt en hebben de websites ‘atemschutzunfaelle.eu’ en  ‘FirefightersCloseCalls.com’ een artikel geplaatst over het voorval, inclusief de video. Dat het voorval kan worden betiteld als een ‘Close call’ of ‘Near-miss’ behoeft daar geen aanvullend betoog. In ons eigen land is dat misschien niet bij iedereen even duidelijk, getuige de uiteenlopende reacties van de werkgevers. Dat rechtvaardigt de vraag hoe serieus het onderwerp veiligheid wordt genomen.

Opmerkelijk
Drie regio’s (Haaglanden, Hollands-Midden en Amsterdam-Amstelland) hebben besloten de snelkoppelingen voorlopig uit de roulatie te nemen terwijl andere regio’s, waaronder Noord en Oost Gelderland en Limburg-Noord hun personeel informeren door te verwijzen naar de verklaring van de leverancier en geen maatregelen nemen in afwachting van het onderzoek door de regio Haaglanden en de leverancier. Dat is op zijn minst opmerkelijk omdat we in ons land de Arbowetgeving kennen met als belangrijkste doel; het voorkomen van ongevallen en onveilige situaties op het werk. Er zou dus binnen de brandweersector (de lerende organisatie?) sprake moeten zijn van eenzelfde veiligheidsniveau, wat ons betreft het allerhoogste niveau.

Normen
Wij zien daarbij nadrukkelijk de verantwoordelijkheid van de werkgever (Hoofdstuk 8 Arbobesluit) voor het verstrekken van deugdelijke persoonlijke beschermingsmiddelen, vooral als er een keuze gemaakt kan worden tussen snelkoppelingen en schroefkoppelingen in relatie tot de te verwachten gebruiksomstandigheden. Ook vragen wij ons af of er geen onwenselijke hiaten zitten in de normstelling, zoals die wordt toegepast op ademluchtapparatuur voor de brandweer. De VBV streeft ernaar dat brandweerpersoneel kan vertrouwen op beschermingsmiddelen die zodanig zijn ontworpen en gefabriceerd, dat de gebruiker, onder de te verwachten gebruiksomstandigheden waarvoor zij bestemd zijn, de activiteit waardoor hij aan risico’s wordt blootgesteld normaal kan uitoefenen en daarbij een passende bescherming van zo hoog mogelijk niveau geniet (Richtlijn 89/686/EEG). In alle gevallen moet een persoonlijk beschermingsmiddel beantwoorden aan de bestaande omstandigheden op de arbeidsplaats (Arbobesluit).

De reactie van de VBV
Voor de VBV staat de veiligheid van het brandweerpersoneel voorop. Men moet voor de volle 100% kunnen vertrouwen op deze apparatuur. Twijfel is daarbij een slechte raadgever en gemak en efficiëntie volledig ondergeschikt aan veiligheid. Wij zijn niet gerust op de kwaliteit en deugdelijkheid van de bewuste snelkoppelingen en de uiteenlopende reacties van werkgevers. Wij hebben daarom alle werkgevers aangeschreven met een verzoek om informatie en passende maatregelen. Daarnaast hebben wij de Inspectie Veiligheid en Justitie en de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) verzocht om onafhankelijk onderzoek te doen. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld aan minister Opstelten.