Graag geven we u in dit artikel een inkijkje in de recente ontwikkelingen in de risicoregio Gooi en Vechtstreek. Daar vindt het Algemeen Bestuur dat wettelijke normen vooral zijn bedacht en vastgesteld voor anderen en deze normen niet gelden voor de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV). Lees onderstaande ’trilogie’ van artikelen uit de ‘Gooi en Eemlander’ van 12 en 13 november jongstleden en u krijgt een aardig beeld van de ‘verwarrende voertuigbezetting’ als onderdeel van de ‘vernieuwde’ brandweerzorg volgens het recept van boekhouders. Gelukkig was er ook nog ruimte voor de vakinhoudelijke opvattingen van de VBV.

Uitrukplan brandweer wijkt af (Gooi en Eemlander12 november 2014)
Gooi-Vecht niet op landelijke lijn
Hilversum ✱ Het flexibele uitruksysteem dat Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) wil invoeren, wijkt op twee belangrijke punten af van het landelijke kader dat door de Raad van Brandweercommandanten onlangs is vastgesteld. BGV wil vanaf februari werken met een tweemans brandweerwagen (TS2) aangevuld door een bluswagen met 4 tot 6 man/vrouw bezetting. Een van de redenen voor dit besluit, was de vrij slechte opkomsttijd in deze regio. De nieuwe opzet moet een gigantische verbetering van de opkomsttijd (en dus de veiligheid) opleveren. BGV wil uitgaan van de opkomsttijd van het eerste voertuig dat bij een brand arriveert. Dus ook als dat de TS2 is. De Raad van Brandweercommandanten denkt daar anders over. Die vindt dat de klok voor opkomsttijd pas gestopt wordt, als er minstens 6 man ter plaatse zijn.

In het dekkingsplan van BGV is gesteld dat de tweede wagen uiterlijk vijf minuten na de aankomst van het eerste voertuig aanwezig moet zijn. Een ander knelpunt waar BGV mee wordt geconfronteerd, is dat de eerste wagen die bij de brand aankomt, een opgeleide bevelvoerder aan boord moet hebben. Aan deze voorwaarde voldoet BGV bij de al volop in voorbereiding zijnde TS2-TSFlex uitrukmethode niet. Er wordt nog wel een poging gedaan om op landelijk niveau voldoende begrip te kweken voor de ’Gooise’ aanpak. Uiteindelijk neemt het Veiligheidsberaad (bestaande uit Pieter Broertjes en de overige voorzitters van de 25Veiligheidsregio’s) een besluit waarmee minister Opstelten naar de Tweede Kamer moet. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (de burgemeesters) bespreekt deze ontwikkelingen vandaag. (12 november red.)

Regio rolt brandweerplan uit (Gooi en Eemlander13 november 2014)
’Effectiviteit brandweer belangrijker dan aankomsttijd’
Hilversum ✱ De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek houdt, ondanks afwijking van de landelijke brandweerlijn, vast aan de invoering van de nieuwe uitrukmethode. Het bestuur (de burgemeesters uit de regio) doet wel wat water bij de wijn. Maar over de afwijkende tijdberekening waarbinnen de brandweer geacht wordt bij een woningbrand te zijn, houdt de Veiligheidsregio de ’poot’ stijf. Landelijk wordt de aankomsttijd gerekend bij aankomst van zes brandweermensen. Brandweer Gooi en Vechtstreek gaat uit van de aankomst van de tweemans brandweerwagen. Verbetering van de slechte opkomsttijden (en dus veiligheid mensen) was een van de redenen voor de reorganisatie van de brandweer in deze regio en de nieuwe uitrukmethode met twee wagens.

In feite is het hele ’kaartenhuis’ bij de regionale brandweer daarop vanaf 2015 op gebaseerd. Alleen kijken naar opkomsttijd vindt het bestuur nu te eenzijdig. Er zijn aanknopingspunten om ’eigenwijs’ te zijn. Bij een lopend landelijk onderzoeksproject (’RemBrand’) wordt ingespeeld op dreigende ’overschatting van opkomsttijden’. ,,Rembrandt gaat veel meer uit van maatwerk en de effectiviteit van brandbestrijding. Niet van tijdsnormen’’, legde Fons Hertog, burgemeester van Huizen die in het bestuur brandweerzaken doet, zijn collega’s woensdag uit.

Op een ander afwijkingspunt wil de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek wel water in de wijn doen. Namelijk de eis dat de bevelvoerder (de ’baas’ van de brandweerploeg) in de tweemans wagen zit, en niet zoals nu is voorzien, in de bluswagen met in totaal vier tot zes brandweermensen. Hertog: ,,Op de TS2 een bevelvoerder zetten, daar zijn wij organisatorisch niet op ingesteld. Dat is een punt van overweging en niet iets om over dwars te gaan liggen. Bij een behoorlijke brand kan ik me voorstellen dat als de bevelvoerder op het tweede voertuig zit, dat lastiger is dan andersom.’’ Hertog benadrukte verder dat wijzigingen van de aanpak in de toekomst door veranderende inzichten zeker niet zijn uitgesloten. Burgemeester Elbert Roest (Laren) waarschuwde wel dat ’maatwerk’ niet ten koste gaat van de opkomstmotivatie van vrijwilligers. Afhaken van vrijwilligers betekent uiteindelijk meer beroepsbrandweer en dat kost gemeenten veel meer.

Vakbond hamert op ’slagkracht’ brandweer (Gooi en Eemlander13 november 2014)
Hilversum ✱ Bij de burgemeesters in het Gooi en de Vechtstreek klonken in de nacht van dinsdag op woensdag alarmerende piepjes. Geen brand, maar wel een ’brandbrief’ van de vakbond voor brandweervrijwilligers, de VBV. De vakvereniging deed op het laatste moment een dringend beroep op het bestuur van de Veiligheidsregio om besluitvorming over de nieuwe uitrukmethode ’TS2/TSflex’ uit te stellen. Hoewel een veiligheidsregio zelf binnen wettelijke normen – kan bepalen op welke manier de brand wordt bestreden, is de VBV het fundamenteel oneens met de Gooise bestuurders en de regionale brandweertop.

De geplande splitsing van de normale zesmans brandweerbezetting in twee wagens is volgens de VBV een gevaarlijke ontwikkeling. De wagen met twee man (TS2) is volgens de VBV een veredelde ’bestelbus met een watertankje dat na enkele minuten op is’. Niet een bluswagen met zes man waarmee op verantwoorde wijze een effectieve ’eerste klap’ kan worden uitgedeeld bij een woningbrand, verkeersongeval, bosbrand, waterongeval of een incident met gevaarlijke stoffen. En de VBV wijst de bestuurders op de verplichting van de brandweer om binnen bepaalde opkomsttijden zes man bij een woningbrand te hebben. ’Het vooruitsturen van een tweemans voertuig ontslaat de organisatie niet van deze plicht’. Niet alleen de burgemeesters kregen een brief, ook minister Opstelten is ingeseind door de VBV. Dat gebeurde al eerder. En niet midden in de nacht, maar qua inhoud niet minder alarmerend van toon. Uiteindelijk moet de Tweede Kamer volgend jaar oordelen over de landelijke veranderingen in de brandweerzorg.

Bron: Dagblad de Gooi en Eemlander van 12 en 13 november 2014

Lees hier de brief van de VBV aan het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.
L
ees hier de brief van de VBV aan de minister van Veiligheid en Justitie

NBVBV
We zijn inmiddels wel wat capriolen gewend als het gaat om brandweerzorg in de risicoregio Gooi en Vechtstreek. Maar telkens blijkt dat er nog wel een schepje bovenop kan:

In het voorjaar bleek uit onafhankelijke onderzoeken van zowel de VBV (lees ons rapport hier) als ook Fazili Consultancy (lees dat rapport hier) dat er nogal wat mis was bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek. Inmiddels hebben nog eens twee andere partijen, waaronder Ira Helsloot, onderzoek verricht naar het management (lees hier het persbericht). Helsloot c.s. komt (niet geheel verrassend) tot heel andere conclusies (lees dat rapport hier) en vindt dat het management daadkrachtig en adequaat heeft gereageerd op de turbulente ontwikkelingen in het domein van de brandweer. Zelfs zo dat deze regio op onderdelen een voorbeeld is voor andere veiligheidsregio’s. Ook vinden de onderzoekers ‘vrijwilligers’ een misleidend woord. Het zijn ‘parttime-professionals’ die respect verdienen maar ook respectvol richting organisatie en leiding dienen te handelen.

Volgens de hoofdconclusies van Helsloot c.s. hebben het managementteam en het bestuur adequaat gereageerd op de ontwikkelingen met een hervormingsagenda en is er een groot bewustzijn van aansluiting bij de uitvoering. Dit laatste staat volstrekt haaks op de conclusie van Fazili dat op geen enkel niveau – bestuurlijk, ambtelijk en adviserend – het besef aanwezig lijkt te zijn geweest, dat de nieuwe organisatie een vrijwilligersorganisatie betreft. En wat dat “adequaat reageren op ontwikkelingen” bij de Brandweer Gooi en Vechtstreek betekent hebben we ervaren tijdens ons bezoek aan alle 13 posten. Maar liefst 80% gaf aan geen vertrouwen te hebben in de leiding. Ons rapport is daar volstrekt duidelijk in. Het onderzoek van Fazili had feitelijk dezelfde constatering.

Hoe kan de heer Helsloot dan een paar maanden later tot conclusies komen die haaks staan op 2 onderzoeken die slechts een paar maanden eerder zijn uitgevoerd?

Het is ook bizar dat Helsloot c.s. het woord ‘vrijwilligers’ misleidend vindt. Dat vrijwilligers verplichtingen hebben, was al nooit een issue, laat staan nu nog. Het is Helsloot c.s. kennelijk ontgaan dat in de Tweede Kamer op 21 april 2009 definitief een einde is gemaakt aan deze bizarre discussie.
Bovendien hebben alle belanghebbende partijen, waaronder de VBV, tijdens het onderzoek naar bedrijfsvoeringsmodellen voor de inzet van Brandweer Vrijwilligers duidelijk gemaakt waar de grenzen liggen voor het hanteren van het begrip ‘vrijwilliger’.

Wij gaan binnenkort onze leden in Gooi en Vechtstreek weer eens vragen naar hun mening over deze ontwikkelingen. Zoals gemeld in het krantenartikel zijn wij het volledig oneens met de gang van zaken in Gooi en Vechtstreek en zullen proberen om de  Minister, het Veiligheidsberaad en de Tweede Kamer te overtuigen van het ongelijk van de ‘Gooise Variant’.