De VBV soms tegendraads maar op basis van inhoudelijke argumenten.

De VBV verenigt zich rond de inhoud van het vak en daarom hebben wij een mening over onderwerpen en beleidsvoornemens die op gespannen voet staan met de kwaliteit van het vak.

Ook als het over zaken gaat die de veiligheid van de brandweermensen aantasten dan laat de VBV van zich horen. Ook dan soms fel maar altijd inhoudelijk. Wij nodigen iedereen van harte uit om het met onze opvattingen oneens te zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat de VBV door deze werkwijze een zinvolle bijdrage levert voor de positie van de Brandweer Vrijwilliger. Over een aantal van die onderwerpen wil ik u in deze “Van de voorzitter” informeren.

In de Tweede Kamer is onlangs de Motie Helder met algemene stemmen aangenomen. In die motie wordt de Minister van Justitie en Veiligheid opgeroepen in overleg te gaan met het brandweer werkveld. Er kan, aldus de Motie, geen sprake zijn van een brancherichtlijn zonder dat het werkveld is betrokken bij die richtlijn. In dit Uitruk Op Maat dossier was de VBV vooral tegendraads in 2013 toen het WODC onderzoek deed naar een ‘Beoordelingskader Effecten Variabele Voertuigbezetting’. De VBV zegde haar medewerking op toen bleek dat de projectleider van het WODC onderzoek tegelijkertijd projectleider was van het project Nieuw Rood in de veiligheidsregio waar de meest radicale inzet methode voor tweepersoons brandweervoertuigen werd gedaan. Destijds viel het Ministerie van Justitie en Veiligheid, het WODC, Brandweer Nederland en adviesbureau Berenschot over die tegendraadse VBV heen. Want wij waren geen betrouwbare partner. Met de kennis van nu sloegen wij destijds de spijker op zijn kop want, wat het WODC deed was niet objectief, niet onafhankelijk en ook niet wetenschappelijk.

Op het gebied van de brandweerkeuring en het gebruik van de Stairmaster heeft de VBV ook haar tegendraadse reputatie meer dan waar gemaakt. Wij zijn van mening dat dit apparaat verkeerd wordt gebruikt. De handleiding van de fabrikant wordt niet gevolgd. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Dit gevaar wordt vergroot doordat wij het apparaat gebruiken terwijl wij door kleding en extra gewicht ca. 40 kilo zwaarder zijn dan ons lichaamsgewicht. Hierdoor zijn in het land ongelukken gebeurd met blijvend letsel tot gevolg. Brandweer Nederland en de Inspectie S.Z.W. vielen over de VBV heen want wij hadden verkeerde informatie verspreid en de gebruikshandleiding verkeerd vertaald. Daarom hebben wij een erkend vertaalbureau dat is gespecialiseerd in het vertalen van dit soort documenten, de gebruikshandleiding van de verschillende varianten van de bewegende trap laten vertalen. Met de resultaten van die vertaling in de hand zijn wij er nog steeds van overtuigd dat tijdens het P.P.M.O. de Stairmaster wordt gebruikt in strijd met de geldende gebruiksvoorschriften. Daardoor worden bedrijfsongevallen veroorzaakt en dat vindt de VBV onacceptabel.

In de Tweede Kamer is de blusinstructie vuurwerkbranden onderwerp van gesprek. Toen de VBV hierover werd bevraagd hebben wij de experts op dit gebied in onze achterban gevraagd zelf dit dossier te onderzoeken. Over de uitkomsten van ons eigen onderzoek hebben wij de Kamer en de Minister geïnformeerd. In de meeste landen om ons heen wordt de brandweer geadviseerd om op grote afstand defensief op te treden en de onmiddellijke omgeving van de brand te evacueren. In Nederland luidt de instructie dat er bij de vuurwerkklasse 1.4 offensief kan worden opgetreden op een afstand van 25 meter. Omdat er concrete aanwijzingen zijn dat dit soort vuurwerk in een aantal situaties massa explosief kan reageren hebben wij de Minister gevraagd hierover onafhankelijk onderzoek te laten doen. Wij zijn verheugd dat de Minister een onderzoeksopdracht aan het IFV heeft verstrekt en hebben de minister inmiddels gevraagd hieraan onze bijdrage te mogen leveren.

Ook in dit dossier kan de VBV tegendraads worden genoemd. Wij zijn het immers niet eens met de geldende blusinstructie die tot voor kort nog werd bevestigd als juist door de voorzitter van Brandweer Nederland. Maar ook hier zijn wij ervan overtuigd dat wij in het belang van de veiligheid van alle brandweermensen in ons land in dit soort gevallen toch maar beter tegendraads kunnen zijn.

Op deze tegendraadsheid in het belang van uw veiligheid kunt u ook dit jaar op ons rekenen.

Marcel Dokter

Voorzitter