herstel-van-vertrouwen[1]Naar aanleiding van een door vrijwilligers opgestelde petitie en onze beoordeling van het rapport “Variabele voertuigbezetting en de eerste vijf minuten” heeft het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek de VBV gevraagd om samen met de vrijwilligers te onderzoeken hoe de onderlinge verhoudingen in de veiligheidsregio weer genormaliseerd kunnen worden. Het rapport is nu openbaar.

Rapport “Herstel van vertrouwen”
Met een ronde langs de kazernes heeft de VBV de meningen van de vrijwilligers opgehaald. Iedereen heeft zijn/haar verhaal kunnen doen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk via een vragenformulier, waarvan er maar liefst 216 zijn ingevuld. De respons was dus erg groot en de gesprekken en discussies, die soms fel waren, werden in alle openheid gevoerd. Dit kenmerkt de enorme betrokkenheid bij de ontwikkelingen en geeft een goede indruk van de knelpunten en oplossingsrichtingen. De resultaten zijn daarna vertaald in ons rapport met de titel: “Herstel van vertrouwen”.

Dit rapport is op 8 mei jongstleden tijdens de bestuursconferentie aan de 9 burgemeesters in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek gepresenteerd en van een mondelinge toelichting voorzien. Op verzoek van het bestuur van de veiligheidsregio, en om gelegenheid te bieden om tot een goed plan te komen voor het oplossen van de problemen in Gooi en Vechtstreek, hebben wij het rapport in eerste aanleg als vertrouwelijk bestempeld.

Variabele voertuigbezetting
Zoals wij eerder hebben gemeld is ook het TS2+TS4 concept en het daaraan gelieerde rapport ‘Variabele voertuigbezetting en de eerste vijf minuten”, door ons beoordeeld op vakinhoudelijke en (wettelijk) vastgelegde uitgangspunten. Onze beoordeling hebben wij na hoor en wederhoor te hebben toegepast, opgenomen in een brief aan het Algemeen Bestuur. Hieruit blijkt dat de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek aan geen van de 3 (wettelijke) voorwaarden voldoet, zoals die in 2010 zijn overeengekomen met alle partijen.

Wij willen hier nogmaals benadrukken dat de VBV niet tegen de inzet van afwijkende voertuigbezettingen is, maar wel tegen de wijze waarop en waarvoor deze worden ingezet. De VBV staat daarbij niet alleen zoals blijkt uit de handhavingsactie van de Inspectie SZW op het overtreden van de Arbowet door de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. Voor de overige aspecten zullen wij aankloppen bij de minister van VenJ, de Inspectie VenJ en de vaste Kamercommissie VenJ.

Herstel
Zoals aangekondigd heeft het Algemeen Bestuur – mede naar aanleiding van ons rapport en onze brief – op 21 mei keuzes gemaakt die moeten leiden naar een herstel van vertrouwen. Het spreekt voor zich dat het serieus betrekken  van de vrijwilligers in dit proces een belangrijke rol speelt. De VBV zal het proces nauwlettend blijven volgen en heeft daartoe een ledenplatform vrijwilligers Gooi en Vechtstreek opgericht.  Het platform zal monitoren of de  doelstelling,  het herstellen van vertrouwen, behaald gaat worden.  De VBV wil zo – als een van de overlegpartners bij beleidsontwikkelingen, die relevant zijn voor de positie van de brandweervrijwilliger – gezamenlijk met het Algemeen Bestuur en het managementteam van de veiligheidsregio, haar inbreng  leveren. Dit in de meest brede zin van het woord.

De relevante documenten zijn hier te downloaden: