Kwaliteitsniveau brandweerzorg keldert gestaag
De maatschappelijke behoefte aan snelle en adequate brandweerzorg in Nederland is onverminderd groot. Uit een landelijke evaluatie is echter gebleken dat de brandweer steeds vaker uitrukt met een geringere capaciteit dan wettelijk is voorzien. Niet vanwege een efficiëntere inzet van mensen en middelen naar incidenttype en risico’s, maar overwegend vanwege paraatheidsproblemen (vaak het gevolg van bezuinigingen). Daarmee daalt op veel plaatsen het kwaliteitsniveau onder het wettelijk minimum en daardoor staat het leveren van adequate brandweerzorg, een belangrijk kwaliteitskenmerk van de brandweer, onder druk.

Terwijl de minister en het parlement – gelet op hetgeen in de wetgeving is verankerd – sturen op voldoende slagkracht en uniformiteit, heeft de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) onlangs besloten tot het ‘creëren van maximale ruimte voor regionale flexibiliteit’ in de bevoegdheid om te mogen afwijken van de standaard respons. Ook bij maatgevende incidenten, zoals woningbranden. Dit uitgangspunt staat een veilige en adequate uitvoering van de wettelijke taken van de brandweer in de weg. Zeker wanneer de capaciteit van mensen en middelen in de lokale brandweerkazernes al fors gereduceerd is.

De vrijheid waarmee in 25 veiligheidsregio’s nu allerlei uitrukvarianten met verschillende opkomsttijden en voertuigbezettingen zijn en gaan ontstaan, werkt rechtsongelijkheid voor burgers en gevaarlijke situaties voor die burgers en ook het uitrukpersoneel van de brandweer in de hand. Daarom hebben de landelijke vertegenwoordigers van het brandweerpersoneel in een gezamenlijke brief aan de minister van Justitie en Veiligheid, het Veiligheidsberaad en de RCDV met klem gevraagd om passende maatregelen te nemen die ertoe leiden dat deze situatie snel verandert.

Eerder dit jaar kwam het kabinet al met een reactie op de adviezen van de Commissie evaluatie Wet veiligheidsregio’s. Zo wil het kabinet onder meer bezien hoe kan worden georganiseerd dat de besturen van de veiligheidsregio’s in samenwerking met crisispartners gezamenlijk uitgangspunten en normen op het gebied van de crisisbeheersing en brandweerzorg formuleren en uniform toepassen en hoe deze uitgangspunten en normen worden vastgelegd. Dat is ook precies wat de gezamenlijke vakorganisaties beogen. Maar voor het gezamenlijk realiseren van deze doelstelling is wel de medewerking van de RCDV en het Veiligheidsberaad nodig. Gelet op de keuzes die de RCDV nu maakt lijkt het daar nog niet op. Wellicht dat de inhoud van onze brief de betrokken partijen in de goede richting stuurt.