bezuinigingenDe situatie die ontstaat na sluiting van de brandweerpost in Dreischor, is ‘onacceptabel’, aldus de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland (Zeeland). De minister van Veiligheid en Justitie maakte zich al in 2012 zorgen over het feit dat de opkomst van de brandweer in de veiligheidsregio Zeeland (VRZ) onvoldoende was geborgd. Hij verzocht in zijn brief de voorzitter van de VRZ ‘met klem’ om de opkomsttijden te verbeteren.

Inmiddels heeft de VRZ de opkomsttijden aanzienlijk verslechterd door de wettelijke normtijden generiek te verruimen met 25%. Deze zelf bedachte ‘Zeeuwse’ normen maken het sluiten/samenvoegen van 11 brandweerposten mogelijk. In de gemeente Schouwen-Duiveland is de ‘rek’ klaarblijkelijk nog onvoldoende en doet de VRZ er nog een schepje bovenop, zo lezen we in een nieuwsartikel. Dat daarmee ook de wettelijke opkomsttijd voor gebouwen met verminderd zelfredzamen met maar liefst 50% wordt verhoogd is een feit. De inzet van een ‘Zeeuwse TS’ met een beperkte bezetting én slagkracht bij maatgevende incidenten is ook een feit. Deze samenhang schijnt de gemeenteraad zich niet te realiseren. Welke compenserende maatregelen de VRZ heeft getroffen voor het later met minder arriveren door de brandweer, is en blijft echter een groot raadsel. Kortom; de VRZ voorziet niet in de wettelijke uitgangspunten voor een gelijkwaardig niveau van brandweerzorg. Dit geeft te denken.

Immers; alle mooie verhalen over ‘zelfredzaamheid’ ten spijt, blijkt in de praktijk dat de meest kwetsbare groepen (o.a. ouderen, mensen met een beperking en kinderen) in onze samenleving meestal niet meer te beschikken over adequate hulp (verzorgenden en BHV’ers) in hun directe omgeving en zijn ze voornamelijk aangewezen op een snel en adequaat ingrijpen van de brandweer. In dat opzicht zijn dus een langere opkomsttijd en een verminderde slagkracht onverantwoord en daarmee inderdaad onacceptabel!

Wij zijn dan ook erg benieuwd naar de reactie van de Inspectie VenJ. Bovendien dient de minister van VenJ nog Kamervragen te beantwoorden over de situatie in de VRZ.

Wordt vervolgd.

Lees ook: