NOS-journaalDe VBV maakt zich al geruime tijd zorgen om de bezuinigingsdrift bij de brandweer. Vooral waar deze de veiligheid van burgers en brandweerlieden direct raken.  Zoals dat zeker het geval is met het sluiten van kazernes, het wegsaneren van duikploegen, tientallen tankautospuiten, hoogwerkers en ander materieel.

Het Veiligheidsberaad – als koepel van de veiligheidsregio’s –  geeft in zijn reactie aan dat de bezuinigingen verantwoord zijn en dat dit niet ten koste gaat van waar de brandweer voor staat: het redden van mens en dier, het blussen van branden, het verlenen van hulp en het voorkomen van schade. Wij betwijfelen of de portefeuillehouder brandweer deze uitspraak ook vakinhoudelijk juist kan onderbouwen. Zo niet zet het Veiligheidsberaad de bevolking op het verkeerde been.
De door het Algemeen Bestuur (de burgemeesters van de gemeenten in de veiligheidsregio) opgedrongen bezuinigingen zijn nu bepalend en niet het brandrisico.

Doordat de bezuinigingstaakstelling in elke regio verschillend is geeft elke veiligheidsregio zijn eigen invulling aan deze bezuinigingen en de uitvoering van de brandweerzorg. Zo hebben bijvoorbeeld de veiligheidsregio’s Groningen en IJsselland geen plannen om de slagkracht te reduceren terwijl o.a. de regio Brabant Zuid Oost de helft van het operationele materieel wil wegbezuinigen. De regio Noord-Holland-Noord noemt in het nieuwe dekkingsplan de veranderingen in de operationele organisatie – lees het afstoten van 79 voertuigen (waaronder 11 tankautospuiten, 17 motorspuiten en 2 hoogwerkers) en de aanschaf van 3 SIV –  steevast ‘verbetermaatregelen’. De regio Zeeland wil 8 brandweerposten sluiten en met 4 mensen uitrukken en noemt dat het ‘project maatwerk brandweerzorg in Zeeland‘. Verschillende gemeenteraden en veel Brandweer Vrijwilligers in Zeeland zijn niet zo enthousiast over de plannen.

In verschillende regio’s (o.a. Kennemerland en Gooi en Vechtstreek) worden zelfs gemeenteraden die de lokale slagkracht willen behouden door het ‘Algemeen Bestuur’ van de Veiligheidsregio’s, volledig ‘buitenspel’ gezet en lijkt er van democratische legitimiteit geen sprake. De door de Tweede Kamer gewenste ‘eenheid’ en uniformiteit in brandweerzorg valt nergens te bespeuren, de minister leunt achterover en verwijst telkens naar de verantwoordelijkheid van het ‘verlengd lokaal bestuur’.  En de burger? Die is gewoon de klos, heeft geen enkele inbreng en mag alleen betalen maar krijgt daar een ingekrompen brandweerzorg voor terug.

Dit geldt eveneens voor het landelijk kader ‘Uitruk op maat’ wat door het Veiligheidsberaad onlangs is aangeboden aan de minister. Hoewel de term ‘landelijk kader’ anders doet vermoeden, is uniformiteit en een vakinhoudelijke motivering er niet in te vinden. Het is niet meer dan een bijeengeharkte ‘verzameling’ mogelijkheden waardoor gevaarlijk ‘solistisch’ optreden van de brandweereenheden van 2 of 4 personen in de hand wordt gewerkt. De VBV en de landelijke vakbonden zijn daarom faliekant tegen de invoering van dit landelijk kader en hebben het Veiligheidsberaad en de minister daarover geïnformeerd. De Tweede Kamer zal aanstaande woensdag met de minister over dit onderwerp debatteren.