Middels een memo aan de gemeenteraad van Ede heeft het college van B&W op 18 juni jongstleden de raadsleden laten weten dat er een definitieve streep is gezet door de plannen voor het bouwen van een nieuwe brandweerkazerne aan de Peppelensteeg in Ede. Daarmee is de gemeente Ede weer terug bij af en moet er opnieuw worden gezocht naar een geschikte locatie, inclusief tijdrovende onderzoeken en voorbereidingen die daaraan verbonden zijn.

De Peppelensteeg kwam drie jaar geleden als voorkeurslocatie uit de hoed. Op grond van de betere situering van de nieuwe brandweerkazerne zou deze de twee posten (de hoofdkazerne in het centrum van de stad aan de Breelaan en de post aan de Stadspoort) die Ede-stad nu heeft moeten vervangen. De opleverdatum stond gepland voor 1 januari 2027. Maar dat doel is nu volledig uit het zicht geraakt.

Merkwaardig is dat het college in haar memo stelt dat de nieuwe ontwikkelingen geen invloed hebben op de voorgenomen sluiting van de brandweerpost Stadspoort per 1 januari 2027. Terwijl de gemeenteraad op 11 november 2021 toch heel stellig was en met algemene stemmen een amendement heeft aanvaard dat het college opdracht heeft gegeven om met een financiële dekking te komen om de Brandweerpost Stadspoort open te houden tot de verhuizing naar de nieuwe kazerne is afgerond. Vooral vanwege de meerwaarde van de brandweerpost Stadspoort op het gebied van de brandweerzorg in een omgeving met talrijke risicovolle objecten met kwetsbare bewoners.

De constatering van het college, dat in verband met de groei van Ede is gebleken dat de aanrijtijden van de brandweer kritiek zijn geworden, geeft nog eens een extra dimensie aan die meerwaarde.
Het bewijs daarvoor levert de brandweerpost Stadpoort met enige regelmaat. Zeker als snel en adequaat ingrijpen vereist is, zoals onlangs bij de brand in het verpleeghuis Het Maanderzand. Dat is ook precies de reden waarom de gemeente Ede ooit heeft gekozen om niet vanuit één, maar vanuit twee posten te voorzien in adequate brandweerzorg voor hun inwoners, bedrijven en instellingen.

Naar aanleiding van deze ontwikkelingen hebben we op 20 juni jongstleden met grote belangstelling de oordeelsvormende vergadering van de gemeenteraad van Ede gevolgd. Vooral omdat bij het tweede agendapunt (OVK02) onder meer het ontwerp-Beleidsplan 2025-2026 met het ontwerp-dekkingsplan brandweer van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) stond geagendeerd. Terwijl de gemeenteraad van Ede in 2021 werkelijk alles uit de kast heeft gehaald in de discussie over de locatie van de nieuwe kazerne en het behoud van de brandweerpost Stadspoort, deden de portefeuillehouder (burgemeester Verhulst) en de gemeenteraad er nu het zwijgen toe en kwamen de ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe brandweerkazerne en de invloed daarvan op het nieuwe ontwerp-Dekkingsplan in zijn geheel niet aan de orde. De gemeenteraad besloot tijdens de oordeelvormende vergadering geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot de beleids- en deelplannen van de VGGM. De definitieve besluitvorming zal plaatsvinden op 4 juli as.

Met het oog op de fysieke veiligheid in Ede, en de rol van de gemeenteraad daarbij, vinden wij dat een vreemde gang van zaken. Daarom doen we een oproep aan alle partijen om in het belang van de veiligheid van de inwoners van Ede er voor te zorgen dat de brandweer vanuit twee kazernes uitrukt zolang er geen nieuwe locatie is gerealiseerd van waaruit de risico’s op een verantwoorde manier kunnen worden afgedekt. Het bij voorbaat uitsluiten van de post Stadspoort in de zoektocht naar alternatieven vinden wij – mede gelet op het maatschappelijk belang bij adequate brandweerzorg – onverantwoord. We zullen op korte termijn de gemeenteraad informeren over onze zienswijze op de ontwikkelingen.