Voor de VBV staat de veiligheid en gezondheid van brandweermensen voorop. Om die reden hebben wij eind 2023 gepleit voor gedegen onderzoek naar de effecten van PFAS op hun gezondheid. Niet in de laatste plaats omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al in 2017 stelde dat fluorhoudend blusschuim […]
De veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat met de brandweer voor een aantal flinke uitdagingen, zo valt te lezen in het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027. Dat plan, en het (ontwerp)Beleidsplan 2024 – 2027, het Dekkingsplan 2024-2027 en de kadernota 2025 zijn half december verzonden naar alle 16 gemeentebesturen in de regio. In het Meerjarenontwikkelplan staat onder meer omschreven dat […]
PFAS bij de brandweer!? Uit recente onderzoeken in de Verenigde Staten (VS) blijkt dat verhoogde niveaus van PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) waargenomen zijn in bloedmonsters van brandweerlieden. Studies brengen de blootstelling aan PFAS in verband met de ontwikkeling van kanker en andere gezondheidseffecten. Het RIVM geeft aan dat PFAS een effect kunnen hebben op […]
Blusschuim De brandweer gebruikt voor het blussen van vloeistof- en vloeistofcombinatiebranden sinds jaar en dag blusschuim. Dat blusschuim wordt geproduceerd door lucht te mengen met een schuimoplossing die water en een speciaal schuimconcentraat bevat. In vakjargon wordt dit schuimconcentraat SVM (schuimvormend middel) genoemd. Om de werking van het blusschuim te […]
Op woensdag 25 oktober organiseerde de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over agressie en geweld tegen beroepsgroepen met een publieke functie. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft de uitnodiging van de commissie om haar zienswijze over dit onderwerp met de Kamerleden te delen […]
Met de nodige verbazing hebben wij kennis genomen van de wijze waarop de Brandweer Gooi en Vechtstreek (BGV) de bestuurlijke uitgangspunten heeft vertaald naar het nieuwe Dekkingsplan 2023-2026. Terwijl het behoud van de kwaliteit van brandweerzorg en het behoud van vrijwilligheid door het Algemeen Bestuur als belangrijke uitgangspunten werden bestempeld, […]
Het heeft een jaar geduurd, maar met de nieuwe koers van de 16 burgemeesters komt er weer glans op de ontwikkelingen bij de brandweer in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN). De vlag kan uit! Het onzalige plan voor het ‘doorontwikkelen’ van de brandweerzorg in de VRNHN, met daarin de sluiting […]
Bij zijn afscheid als postcommandant van de brandweer in Wilnis werd zaterdag 25 maart jl. onze voorzitter Marcel Dokter ‘geridderd’ vanwege zijn jarenlange verdiensten bij de brandweer in Wilnis en voor de VBV. Burgemeester Maarten Divendal van de gemeente de Ronde Venen reikte hem de Koninklijke Onderscheiding uit die hoort […]
(© cartoon Frank Muntjewerf) In de nacht van 26 op 27 februari werd de brandweer gealarmeerd voor een woningbrand aan de Walingsdijk in Ursem. Bijzonder was dat het bij deze brand ging om de woning van de postcommandant van de brandweerpost Ursem. Hij en zijn gezin werden wakker van de […]
Na een wat rustige periode in de plannenmakerij van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN), kwam begin december weer beweging in het dossier. Ook blijkt uit de vele reacties en het bezoek dat we hebben gebracht aan de VRNHN, dat de gemoederen allerminst bedaard zijn. Het door de 16 gemeentebesturen gewenste […]
Half mei presenteerde het management van de brandweer in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN) haar plannen voor een toekomstbestendige brandweerzorg. Deze plannen voorzien in het sluiten van tenminste twee posten en het inperken van het takenpakket op 14 andere. Die plannen zijn op de betreffende brandweerkazernes ingeslagen als bom en hebben […]
Met het presenteren van onrustbarende toekomstplannen, waarin een viertal brandweerkazernes gaan verdwijnen en 14 kazernes een uitgekleed takenpakket krijgen toebedeeld, heeft het bestuur en de korpsleiding van de veiligheidsregio Noord-Holland-Noord (VRNHN) zich terecht de woede van veel van haar Brandweer Vrijwilligers op de hals gehaald. De beoogde organisatorische wijzigingen raken […]
Vrijdag 22 april hebben we afscheid genomen van Ruud van Vliet als bestuurslid van de VBV. De vereniging die hij mede heeft opgericht. Ruud was een Brandweer Vrijwilliger in hart en nieren, een echte pionier, gepokt en gemazeld bij de brandweer in Alkmaar. Het gaat hier te ver om alle […]
Op donderdag 24 maart jl. debatteerde de minister van Justitie en Veiligheid (JenV) met leden van vaste commissie JenV over de ‘Brandweer en crisisbeheersing’. De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) heeft vooraf haar standpunten over specifieke brandweer-onderwerpen kenbaar gemaakt. De minister deed dat met een brief over de stand van zaken […]
Dat de brandweer nog een kwaliteitsslag moet maken als het gaat om een betrouwbare informatievoorziening is geen geheim. Dat heeft de minister van Justitie en Veiligheid ook al kenbaar gemaakt aan de Tweede Kamer. Nu rijst de vraag hoeveel (majeure) incidenten met gevaarlijke stoffen er op jaarbasis plaatsvinden en of […]
Met een brief informeerde Minister Grapperhaus (JenV) de Tweede Kamer over de ontwikkeling van de capaciteit van de brandweer de afgelopen 10 jaar en in de mogelijke oorzaken van trends hierbij. Althans, dat is wat de minister de Tweede Kamer had toegezegd. Door ‘onvolkomenheden in de brandweerkerndata’ kan de minister […]
Kwaliteitsniveau brandweerzorg keldert gestaag De maatschappelijke behoefte aan snelle en adequate brandweerzorg in Nederland is onverminderd groot. Uit een landelijke evaluatie is echter gebleken dat de brandweer steeds vaker uitrukt met een geringere capaciteit dan wettelijk is voorzien. Niet vanwege een efficiëntere inzet van mensen en middelen naar incidenttype en […]
Hoe beleven repressieve brandweermensen het brandweervak? Hoe kijken zij naar ontwikkelingen in hun werk en in de brandweerorganisatie? Deze week krijgen alle repressieve collega’s per e-mail een uitnodiging om deel te nemen aan het belevingsonderzoek 2021. Doe jij ook mee? Het belevingsonderzoek brengt in beeld hoe repressief brandweerpersoneel het brandweerwerk […]
Op 31 augustus jl. maakte het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede bekend dat het evaluatierapport ‘Brandweerzorg Ede in beeld’ gereed was. Ondanks het feit dat uit het evaluatierapport een duidelijke meerwaarde blijkt, heeft het college – vanwege de hoge kosten – toch besloten om de post […]
  Onder bovenstaande titel zullen wij u in de komende periode informeren over voorbeelden waar de opkomsttijden, de slagkracht en het uithoudingsvermogen van de brandweer worden aangetast. Dit proces is de afgelopen jaren door bijna alle veiligheidsregio’s vrijwel geruisloos in gang gezet. De VBV is voornemens dit inzichtelijk te maken. […]
#Brandweerherdenking Vandaag, de derde zaterdag in juni, herdenken we onze omgekomen collega’s, 98 toegewijde brandweermensen die de hoogste prijs betaalden voor hun inzet voor onze samenleving. Ze gingen van huis en keerden niet meer terug. Op de stenen muur in het hart van het Nationaal Brandweermonument herinneren hun namen op […]
Vanaf 1 juni 2021 zijn we gevestigd op een nieuw adres! De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) maakte sinds de oprichting in 2007 naar volle tevredenheid gebruik van de faciliteiten van de vakorganisaties ACP en ACOM aan de Larikslaan 1 in Leusden. Nu dat gebouw onlangs is verkocht en de ACP […]
Verzoek VBV om toelating arbeidsvoorwaardenoverleg afgewezen Sinds 2014 maakt de Brandweerkamer van de VNG – namens de besturen van de veiligheidsregio’s – met de werknemersorganisaties in het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA) bindende afspraken over een aantal brandweerspecifieke onderwerpen waaronder de rechtspositie van Brandweer Vrijwilligers. Tussen de VNG en het […]
Vrijdag 4 december 2020 heeft de Evaluatiecommissie Wet veiligheidsregio’s haar eindrapport aangeboden aan de minister van Justitie en Veiligheid. Bij brief van 2 december 2020 heeft de minister de VBV verzocht om een eerste reactie op het rapport. Onze eerste reactie is verdeeld over verschillende onderwerpen waarvan wij het van […]
Laatste eer voor Pim van der Bruggen Vele duizenden brandweermensen in ons land rouwen en leven mee met de naaste familie van Pim van der Bruggen (41) die afgelopen zaterdag op tragische wijze om het leven kwam tijdens een brandweerinzet in Den Dolder. Pim was sinds kort brandweervrijwilliger bij het […]
Met verslagenheid hebben wij kennis genomen van het vreselijke nieuws dat een van onze collega’s vandaag niet meer veilig terugkeert naar de kazerne. Woorden schieten tekort voor het omschrijven van dit immens tragische ongeval. Wij wensen de naaste familie, vrienden, bekenden en de collega’s van het brandweerkorps veel sterkte met […]
Brandweerherdenking In het hart van het Nationaal Brandweermonument aan de Kemperbergerweg in Arnhem staat een stenen muur met 97 glanzende plaquettes. Op elk van deze plaquettes staat een naam. 97 Namen van toegewijde mensen, brandweermensen die de hoogste prijs betaalden voor hun inzet voor onze maatschappij. Ze gingen van huis […]
Nils, Sandra, Djano, Jayden, Nigel en Xam Ninhuijs Een ongelijke strijd Een ongelijke strijd die in november 2018 begon is op 22 maart jongstleden beëindigd met het overlijden van Nils van Ninhuijs. Nils was slechts veertig jaar jong en laat zijn vrouw Sandra en de vier kinderen Djano, Jayden, Nigel […]
De zaak Nils (ECLI:NL:GHSHE:2019:2106), hoe kwam het zover? Bij de ‘modernisering’ van de rechtspositieregeling voor Brandweer Vrijwilligers in 2009 werd de VBV door de onderhandelingspartijen op procedurele gronden buiten spel gezet. Wel mocht na het afsluiten van het onderhandelingsakkoord de VBV meewerken aan een onderzoek naar de positionering van de […]
Omroep Zeeland kwam deze week met een bericht over de zorgen om de animo van brandweervrijwilligers. Die zorgen delen wij. De komst van de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) maakte namelijk ook duidelijk dat de in het land gehanteerde bedrijfsvoeringsmodellen voor de inzet van de vrijwilligers mogelijk strijdig zijn met […]
Wie beschermt mij? Die vraag staat centraal in de vijfde aflevering van De Publieke Tribune. Op sociale media, in horeca, in openbaar vervoer, onderwijs en het ziekenhuis wordt gescholden en bedreigd. Waar komen die bedreigingen en korte lontjes vandaan? En wanneer moet wie handhavend optreden? Praat mee Ben jij ook […]
VBV solidair met Pensioenactie Brandweer Vrijwilligers zijn mensen die naast hun activiteiten bij de brandweer, meestal een ander hoofdberoep hebben; bijvoorbeeld lerares, postbode, metselaar, verpleegkundige, automonteur of loodgieter. Ze staan naast hun werk midden in de samenleving, altijd klaar om hun medeburgers in nood te helpen en offeren daar een […]
Koninklijke Onderscheiding voor Brandweer Vrijwilligers op de schop. Sinds 1 mei 2005  komen leden van de Vrijwillige Brandweer in aanmerking voor decoratieverlening indien vaststaat dat zij zich gedurende een periode van minimaal 20 Jaar (al dan niet aaneengesloten) hebben ingezet voor de samenleving. In overleg met de minister van Justitie en Veiligheid […]
PPMO Stairmastertest: Leuning vasthouden mag! Brandweer Nederland heeft het testprotocol voor de brandweerstairmastertest van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aangepast. In het nieuwe protocol (versie 3.2 datum 18-11-2018) is de instructie aan de kandidaat: “U loopt zonder de leuning vast te houden” geschrapt. De kandidaat mag dus, in overeenstemming […]
Artikel PPMO in september uitgave Brand & Brandweer vraagt om een reactie van de VBV. In het artikel ‘Evaluatie PPMO’ in de september-editie van het blad Brand & Brandweer lezen we: ‘geen verrassingen, wel enkele verbeteringen’. In een geel geaccentueerd tekstvak staat over de rol van de begeleidingsgroep PPMO het […]
“De Veiligheidsregio heeft meer weg van een luchtballon: groot, log en onbestuurbaar.” Bezuinigingen op de brandweer en onenigheid in de top over de koers. Dat zit brandweermensen dwars en uiten dat desgevraagd in de NRC en het Brabants Dagblad. Twee Brandweer Vrijwilligers laten hun licht schijnen over ontwikkelingen bij de […]
Foto: © Rens Hulman Meer dan alleen brandgevaar bij gebruik onkruidbranders. Sinds het verbod op de chemische onkruidbestrijding op verhardingen gaan gemeenten het onkruid te lijf met alternatieve, maar vaak ook veel duurdere en onveiligere methoden. Uit onderzoek van de  Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat in ca. 60% […]
Aanpassen van het systeem Niet omdat het kan, maar omdat het moet. In de Tweede Kamer kwam 16 mei jongstleden tijdens het ‘Rondetafelgesprek Brandweer’ de vraag op tafel of het ‘systeem’ niet moet worden aangepast aan de Vrijwilligers in plaats van andersom. Daarbij werd ook gesteld dat bij de inrichting […]
Bijna alle brandweerkorpsen uit De Ronde Venen, maar ook die uit Uithoorn wassen vandaag auto’s voor onderzoek naar Tubereuze Sclerose. De brandweerlieden kwamen op het idee nadat de pasgeboren dochter van twee brandweercollega’s ernstig ziek bleek. Toen Irene van Spengen zes weken oud was, kreeg ze aanvalletjes waarbij ze 5 […]

Emergo!

1 maart 2018 | No Comments
Vandaag beleefde de veiligheidsregio Zeeland enkele gedenkwaardige momenten. Zo werd de nieuwe brandweercommandant, mevrouw Edith van der Reijden (52) beëdigd en vergaderde het Algemeen Bestuur over een bijzonder en manmoedig bestuursvoorstel inzake de tussenevaluatie Maatwerk in Brandweerzorg. Op basis van voortschrijdend inzicht worden dossiers heroverwogen en wordt in het voorstel […]

eRIC 2018

25 februari 2018 | No Comments
Nederland krijgt weer een groot multidisciplinair vakevenement voor veiligheidsprofessionals. Op 18 april 2018 opent de expo Rampenbestrijding, Incidentmanagement & Crisisbeheersing (eRIC) haar poorten voor de 2e keer. Twee dagen lang is dit hèt verbindingsplatform voor operationele hulpverleners, vakorganisaties en aanbieders van producten en diensten. Om netwerken te smeden en zaken te doen; […]

10 jaar VBV

20 december 2017 | No Comments
De Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers viert deze week haar 10 jarig jubileum. Op donderdag 20 december 2007 werden op het kantoor van Van der Meulen Kock & Ubachs Notarissen te Waddinxveen de statuten getekend en was de formele oprichting van de VBV een feit. Daaraan vooraf ging in juni 2006 het […]

WNRA

26 november 2017 | No Comments
Op 1 januari 2020 treed de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met andere woorden: de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen worden vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten, waarop in de […]
Belevingsonderzoek repressief brandweerpersoneel 2017 Ingegeven door de resultaten van de vele onderzoeken onder brandweerpersoneel gaf de Tweede Kamer de Minister van Veiligheid en Justitie opdracht een eigen onderzoek te starten. Opvallend was dat zowel bestuurders als de brandweertop zich nimmer herkenden in de conclusies van eerdere onderzoeken. Voor de Vakvereniging Brandweer […]
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) discrimineert niet door bij de brandweertraplooptest één norm te gebruiken ongeacht het geslacht en/of leeftijd, aldus het College voor de rechten van de mens. Helder en duidelijk. (lees hier het oordeel) Jammer voor Jorien en veel andere Vrijwilligers die meer maatwerk willen in plaats van […]
Zaterdag 17 juni staan we stil bij de moed en daadkracht van onze collega’s die omkwamen tijdens de uitoefening van ons vak. Het overlijden van collega’s maakt steeds weer pijnlijk duidelijk dat het beroep van brandweerman en brandweervrouw niet zonder risico’s is. Bij het brandweermonument in Arnhem vindt jaarlijks een […]
Deze week start een grootschalig landelijk onderzoek naar de beleving van repressieve brandweermensen. Wij vragen alle repressieve collega’s, zowel vrijwillig als beroeps, hun mening te geven over belangrijke ontwikkelingen binnen de brandweer. Voor een goed resultaat vind ook de VBV het van groot belang dat zoveel mogelijk repressieve collega’s meedoen. […]
Zorgelijke situatie brandweer Doetinchem; gemeenteraad wist van niks. “Het is goed mis bij de brandweer in Doetinchem” kopte dagblad ‘De Gelderlander’ onlangs. In het betreffende artikel werd ingegaan op het rapport ‘Optimalisering opkomsttijden post Doetinchem’ . Daarin wordt een zorgelijk beeld geschetst van de situatie bij de Doetinchemse brandweer. Minstens […]
Donderdag 9 februari 2017 was er het Rondetafelgesprek over geweld tegen hulpverleners. Dit gesprek vond  plaats in de Tweede Kamer. “Aan tafel” zaten de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie en de belangenorganisaties van de verschillende hulpdiensten. De VBV werd vertegenwoordigd door onze voorzitter Marcel Dokter (volg hier zijn inbreng). […]
De derde campagne van Veiligheidsregio IJsselland voor het werven van vrijwillige brandweermannen en -vrouwen is zeer succesvol verlopen. Tussen 1 november 2016 en 15 januari 2017 solliciteeden 113 doorzetters voor een functie als vrijwilliger bij Brandweer IJsselland. De komende weken krijgen de 13 dames en 100 heren te horen of […]