VBV Jaaroverzicht 2023

Doel van de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) is om een aanspreekpunt te organiseren voor de belangenbehartiging van de brandweervrijwilligers. Dat doen we dag in dag uit. Voor al onze leden. De VBV fungeert als “vakvereniging” en daarmee als één van de overlegpartners bij beleidsontwikkelingen, die relevant zijn voor de brandweerzorg in het algemeen en de positie van de brandweervrijwilliger in het bijzonder. Daarom participeert de VBV in diverse landelijke en regionale overlegstructuren, landelijke projecten en maken we deel uit van commissies en werkgroepen. Daarnaast is de VBV ook actief als belangenbehartiger van vrijwillige brandweerlieden op het terrein van arbeidsvoorwaarden (rechtspositie) en Arbeidsomstandigheden

In onderstaand overzicht geven we op hoofdlijnen inzicht in de belangrijkste activiteiten van de VBV gedurende het jaar 2023. De klikbare hyperlinks leiden u naar onderliggende of bijbehorende informatie.

Januari

 • Van de manager ‘Veiligheidsregio Diensten Centrum’ van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) ontvingen we op 2 januari een uitnodiging om het onderwerp ‘Arbocatalogus brandweer’ weer te gaan oppakken. Na een uitvraag onder onze leden in de regionale ondernemingsraden en deskundigen, blijkt dat de gepubliceerde documenten niet voldoen aan de wettelijke (vorm)vereisten. Hetgeen ook werd bevestigd door de Nederlandse Arbeidsinspectie.
 • Op 2 januari werd – in lijn met de afspraken die gemaakt zijn aan de regietafel – ook de geactualiseerde Visie op Waterongevallenbeheersing 2023 door de Vakraad Incidentbestrijding voor een zienswijze aan ons voorgelegd.
 • De partijen in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV)  onderhandelen op 10 januari in Utrecht verder over een nieuwe rechtspositieregeling voor de veiligheidsregio’s.
 • In reactie op onze brief van 30 september 2022 ontvangen we op 13 januari een reactie van de Minister van JenV.
 • We stellen op 18 januari het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) enkele vragen m.b.t. beroepsziekten bij de brandweer. Meer specifiek over de registratie van ziekten bij brandweervrijwilligers.
 • Op 18 januari ontvangen we een e-mail met opmerkelijke bevindingen vanuit de wetenschap m.b.t. het NIPV onderzoeksrapport ‘Blusinstructie bij vuurwerk’. De inhoud van het bericht geeft aanleiding tot nader onderzoek.
 • Op advies van het functioneel parket van het Openbaar Ministerie sturen we op 18 januari een verzoek om informatie inzake de onderzoeken naar het noodlottige ongeval in Den Dolder.
 • Op 19 januari spraken we bij het NIPV met de LOAV partijen over de inhoud van de ‘Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen’.
 • Op 23 januari vond een hoorzitting plaats over een geschil tussen de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) en de gemeente Putten over een besluit over de Toekomstvisie van de VNOG. De VBV participeerde in deze geschillencommissie.
 • Van de voorzitter van het Algemeen Bestuur van het NIPV ontvangen we een reactie op onze brief met de zienswijze van de gezamenlijke vakorganisaties op het NIPV Jaarplan 2024.
 • Met een brief vragen wij op 25 januari de Inspectie Justitie en Veiligheid om in het belang van de veiligheid van burgers en brandweermensen, de veiligheidsregio Noord-Holland Noord te verzoeken zich te conformeren aan de vigerende wet- en regelgeving. Een afschrift van deze brief sturen we naar de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.
 • In de avond van 25 januari zijn we in de veiligheidsregio Noord-Holland Noord op bezoek bij 2 posten die worden bedreigd met sluiting. We krijgen een goed beeld van de lokale omstandigheden.
 • Met het oog op het aanstaande commissiedebat in de Tweede Kamer sturen wij op 27 januari een reactie op de agenda-onderwerpen.

Februari

 • We zijn op 1 februari aanwezig bij het Commissiedebat Crisisbeheersing en Brandweer in de Tweede Kamer. Gedurende het debat blijkt dat onze inbreng goed gelezen is.
 • Later in de middag ondersteunen we onze leden uit de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) bij het Georganiseerd Overleg in Arnhem.
 • We krijgen op 2 februari van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) een antwoord op onze vraag naar de positie van brandweervrijwilligers bij het inzicht in beroepsziekten bij de brandweer. De antwoorden geven aanleiding tot vervolgonderzoek.
 • Met dank aan de veiligheidsregio Utrecht ontvangen we op 3 februari de gevraagde informatie rond het noodlottige ongeval in Den Dolder. We zullen de inhoud en strekking van de verstrekte informatie aanwenden om de risico’s van ons vak waar mogelijk te beperken.
 • Op 6 februari zijn we in Utrecht bij de onderhandelingen tussen de LOAV partijen over een nieuwe rechtspositieregeling voor de veiligheidsregio’s. We komen niet tot een akkoord.
 • Op 7 februari zijn we in de ochtend als lid aangesloten bij de vergadering van de Coalitie voor Veiligheid in Baarn.
 • In de middag sluiten we aan bij de bijeenkomst van het Netwerk vrijwilligheid in Woerden.
 • Op 10 februari nemen we in Breukelen deel aan een overleg over de ‘Drie grote werken’ met het Ministerie – en de Inspectie JenV, NIPV en de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV).
 • De aansturing van de posten in de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is op 14 februari onderwerp van een gesprek met onze leden in deze regio.
 • Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) werkt aan een nieuw beleidsplan voor de periode 2024-2027. De VBV geeft gehoor aan de uitnodiging om op 15 februari mee te denken met de ambities, focus en prioriteiten van Veiligheidsregio Brabant-Noord.
 • In Dalfsen discussieert op 16 februari een VBV-bestuursdelegatie mee in een werkbijeenkomst van de RCDV en NIPV over de ‘Drie Grote Werken’.
 • Op 23 februari worden in de stuurgroep van het Programma Vrijwilligheid de resultaten van de onderzoeken naar vertrekredenen van oud-brandweervrijwilligers en onder werkgevers naar beeldvorming en bereidheid tot faciliteren van brandweervrijwilligers door het NIPV toegelicht. Wij geven een toelichting op ons project m.b.t. de positie van postcommandanten.
 • Na het raadplegen van onze leden in de veiligheidsregio Groningen, reageren wij met een brief van 24 februari op de ‘Visie Brandweerzorg Groningen 2030’.
 • In de aanloop naar het bestuurlijk LOAV komen we op 27 februari in Arnhem bij elkaar voor een afrondend technisch overleg.
 • Op 28 februari staat een gesprek met de Inspectie Justitie en Veiligheid in Den Haag op de agenda. We bespreken onze bevindingen op het gebied van brandweerzorg en rampenbestrijding met de hoofdinspecteur.
 • ‘s Avonds bereiken wij – na veel onderhandelingsrondes – samen met de overige LOAV partijen, in Utrecht overeenstemming over een principeakkoord.

Maart

April

Mei

 • 2 mei spreken we in een online vergadering met onze Europese collega’s in de Volunteer Firefighters Commission van The International Association of Fire Services (CTIF) over ontwikkelingen m.b.t. vrijwilligers bij de brandweer op Europees niveau.
 • Tijdens de Algemene vergadering van het Ambtenarencentrum op 8 mei wordt VBV bestuurslid Ronald Kraan benoemd tot bestuurder voor de sectorgroep Veiligheidsregio’s.
 • Op 9 mei wordt in de Tweede Kamer gestemd over de moties, ingediend bij het tweeminutendebat Brandweer en crisisbeheersing. De VBV is positief gestemd over de moties die zijn aangenomen. Zoals bijvoorbeeld over het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek  (PPMO), de kerncijfers en het nader onderzoek naar de blusinstructies. Ze vormen een stevig handvat voor opvolging.
 • Op het provinciehuis in Utrecht zijn we op 11 mei bij een vergadering van het LOAV. We gaan deelnemen in een paritaire werkgroep voor duurzame inzetbaarheid.
 • Op 11 mei publiceren we in een opinieartikel op onze website onze bevindingen m.b.t. het verzamelen van betrouwbare statistische informatie over de brandweerzorg in ons land.
 • In Baarn was het bestuur van de VBV op 12 mei bijeen voor een fysieke vergadering.
 • Met een nieuwsbrief informeren we op 19 mei onze leden in de regio Noord-Holland Noord over de stand van zaken en ontwikkelingen rond de inrichting van de brandweerzorg.
 • De gezamenlijke tegenbeweging in Noord-Holland Noord heeft succes. Op 26 mei komt het bestuur met andere uitgangspunten en kunnen de onzalige plannen de prullenbak in.
 • Op 27 mei versturen we een nieuwsbrief met actuele ontwikkelingen aan alle leden. De nieuwsbrief bevat ook een peiling over de invoering van een groen licht voor brandweervrijwilligers.
 • Op het provinciehuis in Utrecht nemen we op 30 mei deel aan de vergadering van het Bestuurlijk LOAV.

Juni

 • Donderdag 1 juni zijn we in de brandweerkazerne van Hengelo om onze leden uit de veiligheidsregio Twente te vertegenwoordigen in het Georganiseerd Overleg.
 • Met een brief informeren we op 6 juni de commandant van de veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over onze inzichten m.b.t. het voorgenomen besluit over het sturingsmodel brandweerposten Gooi en Vechtstreek.
 • Op 7 juni zitten we samen met de Minister van Justitie en Veiligheid en afvaardigingen van de RCDV, het NIPV de WVSV en de vakbonden in Den Haag aan de ‘Regietafel’. De VBV heeft onder meer het onderwerp Arbeidsveiligheid bij de brandweer geagendeerd.
 • 8 juni zijn we aanwezig bij een overleg tussen brandweer Lunteren en de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) over het YouTube-kanaal.
 • Het Netwerk Vrijwilligheid komt op 14 juni bijeen in de brandweerkazerne van ’s Gravenzande in de VR Haaglanden.
 • Op 16 juni publiceren een aantal politieke en maatschappelijke partijen (waaronder de VBV) een manifest tegen agressie en geweld. Ze doen een oproep aan de samenleving, aan werkgevers en aan de regering om er iets aan te doen.
 • Tijdens de Nationale brandweerherdenking op 17 juni legt onze voorzitter Marcel Dokter – namens de VBV – een bloemstuk bij het herdenkingsmonument in Arnhem.
 • Daags na de brandweerherdenking komen twee brandweervrijwilligers om het leven bij een brand in een showroom voor motoren in het Duitse plaatsje Sankt August. De VBV stuurt een blijk van medeleven naar het plaatselijke korps.
 • 26 juni nemen we in Zwolle deel aan een bijeenkomst van de paritaire werkgroep duurzame inzetbaarheid. De VBV is van mening dat goede zorg, ondersteuning en vergoedingen voor collega’s die te maken krijgen met gezondheidsproblemen, die verband houden met het werk, onmiskenbaar behoren bij de beginselen van goed werkgeverschap.
 • Met een online artikel informeren we op 26 juni de gemeenteraden en de burgers in de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek over de zienswijzen op het Dekkingsplan 2023-2026.
 • Op 27 juni zijn we in Baarn bij de ledenvergadering van de Coalitie voor Veiligheid.
 • De VBV wordt op 28 juni door het onderzoeksteam van de Universiteit Twente verzocht om informatie in het kader van het onderzoek naar de vuurwerkrampen van Culemborg en Enschede.
 • In een verzamelbrief informeert de Minister van JenV op 28 juni de Tweede Kamer onder meer over de opvolging van de eerder aangenomen moties m.b.t. de brandweerzorg.
 • Op 30 juni komt het bestuur van de VBV in Holten bijeen voor een fysieke vergadering.

Juli

Augustus

 • Op 2 augustus spreken we in Tilburg met dr. Peter G. van der Velden, bijzonder hoogleraar Victims and Mental Health over PTSS bij de brandweer.
 • Bij brief van 21 augustus ontvangen we van de veiligheidsregio Zeeland de antwoorden op onze vragen over het nieuwe Dekkingsplan 2023-2025 met het verzoek om een gesprek.
 • Dinsdag 22 augustus spreken we met de portefeuillehouder incidentbestrijding van de RCDV over een plan voor een onderzoek naar uitrukken met minder mensen dan de standaard van zes personen naar maatscenario’s van brand, verkeersongevallen en Incidentbestrijding gevaarlijke stoffen (IBGS).
 • In Meerkerk hebben we een overleg met de directie van de veiligheidsregio Zeeland.
 • Op 30 augustus hebben we in Zwolle een overleg over de concept Landelijke Regeling Dienstongevallen.

September

 • In Veenendaal spreken we op 1 september met een redacteur van vakblad ‘De Kareoler’ over de erkenning van PTSS bij de brandweer. ‘De Kareoler’ is een magazine van de BNMO, een organisatie die zich inzet voor alle geüniformeerden, zo ook voor medewerkers/sters van de beroeps- en vrijwillige brandweer. Het artikel is te lezen vanaf p. 10 in uitgave 5/2023.
 • De vakorganisaties hebben in een gezamenlijke brief op 5 september hun zienswijze gegeven op het beoogde onderzoek naar mogelijkheden om af te wijken van de standaard van zes personen naar maatgevende scenario’s. In de voorliggende opdracht ontbreekt de samenhang met andere belangrijke vraagstukken en zijn de consequenties voor het stelsel als geheel niet te overzien. We maken een ‘Pas op de plaats’.
 • Uit onze achterban ontvangen we veel reacties op een foto in een krantenartikel over QRT-teams bij de brandweer. We publiceren een artikel met onze zienswijze op deze ontwikkeling.
 • 14 september spreken we op het ministerie van JenV met ambtelijk vertegenwoordigers over actuele ontwikkelingen binnen het brandweerdomein.
 • Naast een bezoek aan de Meldkamer Oost Nederland staat de Landelijke Regeling aanspraken na Dienstongevallen op de agenda van de LOAV vergadering van 18 september. De regeling voorziet niet in beroepsziekten of een voorziening voor ‘psychisch’ letsel.
 • Op verzoek van twee onderzoeksjournalisten spreken we op 22 september in Utrecht over onze bevindingen op het gebied van natuurbrandbestrijding in Nederland.
 • a.v. ons artikel over PTSS bij de brandweer worden we op 25 september geïnterviewd door het onderzoeksjournalistieke programma Zembla.
 • In het kader van duurzame inzetbaarheid in de sector veiligheidsregio’s, pleiten de gezamenlijke vakorganisaties in een brief van 25 september voor een landelijke uniforme regeling voor beroepsziekten, waaronder PTSS.
 • Op 28 september zijn we in de brandweerkazerne van Almelo om onze leden uit de veiligheidsregio Twente te vertegenwoordigen in het technisch beraad Georganiseerd Overleg.

Oktober

November

 • De toetscommissie dekkingsplan NHN verstuurt op 2 november haar verslag met bevindingen aan de voorzitter van de regio Noord-Holland Noord.
 • De stuurgroep van het Programma Vrijwilligheid vergadert op 2 november.
 • Op 3 november wordt het definitieve verzoek tot een haalbaarheidsonderzoek inzake kazernering naar het ministerie van SZW verzonden.
 • Op 8 november zijn we in de brandweerkazerne van Enschede om onze leden uit de veiligheidsregio Twente te vertegenwoordigen in het Georganiseerd Overleg.
 • a.v. een geschil over een aanstellingskeuring spreken we op 13 november in Zaanstad met de korpsleiding over het geschil en andere signalen m.b.t. het PPMO.
 • Op 16 november zijn we aanwezig bij de vergadering van de OC van de brandweer Amsterdam-Amstelland.
 • In Utrecht komen we op 20 november bijeen voor een vergadering van het (bestuurlijk)LOAV
 • Op 21 november vertegenwoordigen we onze leden uit de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland in het technisch beraad Georganiseerd Overleg.
 • ’s Avonds is de documentaire ‘Brandmeester’ op TV. We krijgen veel reacties van de werkvloer.
 • In Baarn zijn we 28 november aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering van de Coalitie voor Veiligheid. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid gaf een interessant inkijkje in de Nationale Veiligheidsstrategie.
 • Het actualiteiten programma EenVandaag komt op 28 november met het bericht ‘Bezorgde brandweermensen willen betere gezondheidschecks om risico’s van PFAS in werkkleding’.
  De VBV publiceert haar standpunt inzake PFAS bij de brandweer op haar website.
 • Als betrokken partij bij het Programma Vrijwilligheid zijn we op 29 november aanwezig bij het afsluitend het congres ‘Anders kijken naar vrijwilligheid bij de brandweer’.
 • 30 november zijn we aanwezig in de brandweerkazerne van Zwolle om onze leden uit de veiligheidsregio IJsselland te vertegenwoordigen in het Georganiseerd Overleg.

December