Na een wat rustige periode in de plannenmakerij van de veiligheidsregio Noord-Holland Noord (VRNHN), kwam begin december weer beweging in het dossier. Ook blijkt uit de vele reacties en het bezoek dat we hebben gebracht aan de VRNHN, dat de gemoederen allerminst bedaard zijn. Het door de 16 gemeentebesturen gewenste structurele herstel van vertrouwen in de organisatie, lijkt daarmee nog ver weg.

Nadat 21 november 2022 de ingestelde toetsingscommissie constateerde dat de opdracht om het concept dekkingsplan te toetsen niet kon worden uitgevoerd, hebben wij op 9 december 2022 in een brief aan de landelijk portefeuillehouder gesteld dat de toepassing van de ‘innovatieve inzetconcepten’ (FR/SK, brandweerassistent en SI-2) in de VRNHN niet voldoet aan de vigerende wet- en regelgeving en daarom ook niet past in een dekkingsplan dat kan voldoen aan huidige en toekomstige regelgeving. De signalen duiden erop dat de regio het eerder ingeslagen pad vooralsnog niet wenst te verlaten.

De voorzitter van de toetsingscommissie trok dezelfde conclusie en heeft deze ook kenbaar gemaakt aan de opdrachtgevers. Kort voor de kerst (20 december 2022) werd de klankbordgroep geïnformeerd over de rode draden en geluiden vanuit de posten. De inventarisatie van de dialoogsessies leverde voor ons geen verrassingen op. Vooral omdat dezelfde ‘rode draden’ ook terug te vinden zijn in de resultaten van de belevingsonderzoeken in 2017 en 2021. De vertaalslag naar de plannen van het management vergt meer aandacht. Vooral vanwege het gehanteerde proces. Als de 52 inzendingen uit de dialoogsessies vertrouwelijk blijven, is elke uitkomst mogelijk. Echter, transparant en navolgbaar is dat proces niet. Maar dat zagen we in juni 2022 al aankomen.

Half januari 2023 stond er een prominent artikel met de titel ‘Vaker langs brandweerpost’ in het Noord-Hollands Dagblad. De boodschap was dat de ‘noodgedwongen gesprekken’ op de 52 posten naar meer smaken. Daar zijn wij het van harte mee eens. Overigens wel met de kanttekening dat na de landelijke belevingsonderzoeken in 2017 en 2021, ook een regiobeeld van de regio Noord-Holland Noord is opgeleverd. Daarmee kunnen de kritische ‘geluiden van de werkvloer’ absoluut geen verrassing zijn voor de directie en het bestuur van de VRNHN. Door de resultaten uit 2021 met die uit 2017 te vergelijken, kan bovendien inzicht worden verkregen in welk opzicht de beleving op de werkvloer in de VRNHN in de afgelopen jaren is veranderd. Wellicht geprikkeld door ons Twitterbericht n.a.v. het krantenartikel, kregen we tot onze verrassing een half jaar na onze brief aan het Algemeen Bestuur, nog een reactie van de voorzitter. Waarvoor dank.

Ronduit verrassend was ook de informerende bijeenkomst over de brandweer voor de gemeenteraad van Hollands Kroon op 17 januari jl. Met de verstrekte informatie werden de aanwezige raadsleden en het publiek – op z’n zachtst gezegd – op een bijzondere wijze geïnformeerd.
Want er bestaan namelijk geen ‘landelijke afspraken’ over de inzet van brandweerassistenten. En, in tegenstelling tot de bewering van de brandweerfunctionaris van de VRNHN, is de samenstelling van de basisbrandweereenheid niet gewijzigd sinds juni 2022. Het bagatelliseren van de uitkomsten van de belevingsonderzoeken in de VRNHN vormde de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’. De regiobeelden van de VRNHN uit 2017 en 2021 geven immers een helder beeld van hoe de brandweermensen dachten en denken over de organisatie. Dat de beleving van de werkvloer wezenlijk kan verschillen met die van het management, hebben de burgers en brandweermensen in Noord-Holland Noord in mei 2022 allemaal kunnen ervaren.

Deze ontwikkelingen hebben ons ertoe gebracht om de gang van zaken in de VRNHN onder de aandacht van de toezichthouders te brengen.