Verzoek VBV om toelating arbeidsvoorwaardenoverleg afgewezen

Sinds 2014 maakt de Brandweerkamer van de VNG – namens de besturen van de veiligheidsregio’s – met de werknemersorganisaties in het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA) bindende afspraken over een aantal brandweerspecifieke onderwerpen waaronder de rechtspositie van Brandweer Vrijwilligers. Tussen de VNG en het Veiligheidsberaad is hiertoe in 2014 een dienstverleningsovereenkomst gesloten.

In het belang van de 19.000 brandweervrijwilligers in ons land heeft de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) zich bij herhaling ingespannen om als volwaardige partij te worden toegelaten tot het LOBA. Niet in de laatste plaats vanwege het feit dat 77% van het operationele personeel voor de brandweerzorg en rampenbestrijding in ons land Vrijwilliger is en de VBV door de regering en het parlement is erkend als gesprekspartner voor de veiligheidsregio’s en de minister.

Om de feitelijke en rechtstreekse deelname van de belangenvertegenwoordiging van de brandweervrijwilligers aan de overlegtafel te verwezenlijken heeft ook Brandweer Nederland zich eerder positief uitgesproken over de deelname van de VBV aan de overlegtafel.

Echter, op ons jongste verzoek van 7 september 2020 ontving de VBV op 24 september 2020 van de LOBA partijen wederom een afwijzende reactie. Als motivering voor deze afwijzing werd verwezen naar; “formele eisen die gelden tot toelating tot de landelijke onderhandeltafel over arbeidsvoorwaarden van personeel brandweer/veiligheidsregio.”. In onze reactie van 30 september 2020 hebben wij gevraagd om precies aan te geven welke ‘formele eisen’ aan de beslissing van het LOBA ten grondslag liggen. In de reactie van 5 oktober 2020 van het LOBA werd geen uitsluitsel gegeven over deze ‘formele eisen’ anders dan de noodzaak tot het lidmaatschap van een vakcentrale. Dit standpunt bleef ongewijzigd toen in het LOBA van 3 december 2020 de afwijzing nogmaals werd bekrachtigd. Daarmee komen de specifieke belangen van de brandweervrijwilligers in ons land in de knel. De teleurstelling bij de VBV en haar achterban over deze gang van zaken is groot.

Dit brengt ons bij de klemmende vraag of deze afwijzing door het LOBA rust op rechtmatige gronden. Immers; steekhoudende argumenten voor het uitsluiten van de VBV ontbreken. Bovendien zijn sinds de inrichting van het LOBA in 2014 de omstandigheden aanzienlijk gewijzigd en is de rechtspositie van de brandweervrijwilligers volop onderwerp van discussie. Daarnaast zijn sommige veiligheidsregio’s inmiddels al begonnen de rechtspositie van gekazerneerde/geconsigneerde Vrijwilligers eenzijdig te wijzigen. Mede daarom is de VBV van mening dat een afwijzing van ons verzoek om toelating tot het LOBA niet langer houdbaar is.

Op grond van het door het LOBA ingenomen standpunt ziet de VBV geen andere mogelijkheid dan de betrokken partijen op te roepen om ons vóór 15 januari 2021 te laten weten dat de VBV alsnog toegang krijgt tot de overlegtafel.

Wordt vervolgd.