Op 1 januari 2020 treed de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking. Deze wet bewerkstelligt dat de rechtspositie van ambtenaren grotendeels gelijkgetrokken wordt met die van werknemers met een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Met andere woorden: de eenzijdig vastgestelde ambtelijke aanstellingen worden vervangen door tweezijdige arbeidsovereenkomsten, waarop in de meeste gevallen een cao van toepassing is.

Dit gaat niet gelden voor alle ambtenaren. Sommige ambtenaren met unieke arbeidsomstandigheden zoals bijvoorbeeld de politieambtenaren, rechters en deurwaarders, defensiepersoneel en politieke ambtsdragers worden uitgezonderd van deze wet.

Wat dit betekent voor de brandweer en de brandweer vrijwilligers en of hier voor ook een uitzonderingspositie moet worden gecreëerd is nog niet helemaal duidelijk.

Er spelen immers een aantal zaken, zoals:

  • de brandweer valt wat rechtspositieregeling wel, maar praktisch gezien niet onder de gemeentelijke- of rijksambtenaren maar onder de veiligheidsregio,
  • de brandweer verricht werkzaamheden onder verzwarende omstandigheden,
  • De Brandweer Vrijwilligers hebben in de CAR-UWO, (de arbeidsvoorwaardenregeling voor ambtenaren) een apart artikel (19) waarin de arbeidsvoorwaarden van de vrijwilligers worden geregeld.

Voor de VBV staat de positie van de vrijwilliger centraal. We werken aan een stellingname waarin het unieke karakter van brandweer vrijwilligerschap, een betaalbare brandweerzorg en een oproep tot goed werkgeverschap centraal staan. Ook is deze wetswijziging wellicht een uniek moment om de status en positie van de brandweervrijwilliger te herijken. We zijn dan ook van mening dat een goede vertegenwoordiging van de vrijwilligers zelf absoluut noodzakelijk is bij elk overleg wat hier over wordt gevoerd.

U kunt er op rekenen dat wij binnen afzienbare tijd met een stevig onderbouwd standpunt komen wat recht doet aan de unieke status van de Brandweer Vrijwilliger, zoals u dat van ons gewend bent.