Artikel PPMO in september uitgave Brand & Brandweer vraagt om een reactie van de VBV.

In het artikel ‘Evaluatie PPMO’ in de september-editie van het blad Brand & Brandweer lezen we: ‘geen verrassingen, wel enkele verbeteringen’. In een geel geaccentueerd tekstvak staat over de rol van de begeleidingsgroep PPMO het volgende: “De VBV is tot het eindstadium betrokken geweest, maar heeft zich in december vorig jaar teruggetrokken. De VBV wilde niet reageren op de uitkomsten van de evaluatie.” De VBV betreurt deze voorstelling van zaken omdat wij menen altijd betrokken te zijn gebleven. Alleen hebben wij moeten constateren dat onze inbreng is weggelaten. Daarom geven wij de lezer in dit artikel tekst en uitleg.

Onze brief ‘Evaluatie PPMO’ met aanbevelingen en ons onderliggend ‘Rapport bevindingen PPMO’ met daarin onze beweegredenen willen we u niet onthouden.

Invoering PPMO
Niet in 2014 maar in 2010  is afgesproken (zie: LOGA brief 14-12-2010) dat 3 jaar na de invoering van het PPMO (1 januari 2011) zou worden geëvalueerd. Bij die evaluatie zouden diverse aspecten van de keuringen meegenomen worden. Waaronder:
– zijn de keuringen geschikt voor de diverse groepen medewerkers,
– moeten de keuringen worden aangepast aan nieuwe ontwikkelingen in het brandweerveld,
– hoe staat het met de praktische uitvoerbaarheid en de normering van de keuringen?

Ten behoeve van een eenduidige evaluatie werd in januari 2014 door een werkgroep van Brandweer Nederland een mooie basisdataset PPMO opgeleverd. Deze dataset is omarmd door de RBC maar door de meeste regio’s blijkbaar niet gebruikt. Het gevolg hiervan is dat er 7 jaar na dato geen deugdelijk onderbouwd antwoord kan worden gegeven op de in de voornoemde LOGA-brief gestelde evaluatievragen.

Hoe het ook kan zien we bij de evaluatie van de Fysieke Vaardigheidstoets (FVT) van de politie.

Kwaliteit evaluatiegegevens
De kwaliteit van de gegevens waarop de voorliggende PPMO evaluatie is gebaseerd is discutabel. “Het ontbreken van eenduidig verzamelde en geregistreerde data, de onvolledigheid van databestanden en de geconstateerde verschillen in testomstandigheden en protocolvastheid maken de resultaten van een statistische analyse op voorhand onbetrouwbaar. Hierdoor is ook de waarde van die resultaten uitermate twijfelachtig.”, aldus onderzoekers van het IFV die in opdracht van Brandweer Nederland de aangeleverde data hebben beoordeeld. Het (concept)rapport met de kritische opmerkingen van het IFV werd vervangen door een eigen analyse van Brandweer Nederland.
De VBV heeft dit ingebracht in het evaluatie proces maar helaas is daarvan niets terug te vinden.

Vrouwen en PPMO
Er zijn veel vrouwen bij de brandweer verdwenen in de afgelopen jaren, zie ook de berichtgeving van de NOS en het CBS. Nu ter discussie stellen of er wel zo veel vrouwen zijn uitgevallen door het PPMO komt ons nogal ongeloofwaardig over. De personele bezetting op talloze brandweerposten schreeuwt bovendien om differentiatie in de normering zoals dat ook bij politie en defensie het geval is. Terwijl in verschillende regio’s al afwijkende testen en keuringseisen worden toegepast, blijft de starheid waarmee veel gezonde brandweermensen worden afgewezen ons telkens verbazen.

Terugtrekken VBV
Wij hebben ons niet teruggetrokken uit de begeleidingsgroep. Alleen komt dat wat wij zeggen en vinden niet terug in de uitkomsten van de evaluatie. Alsof onze inzichten onwenselijk zijn. Het bestuur van de VBV is op 13 november 2017 gevraagd om een reactie op de ‘Notitie evaluatie PPMO’. Gelijktijdig werd de VBV in kennis gesteld van een ernstig ongeval met de Stairmaster tijdens een PPMO in de VRZ. Het slachtoffer is enkele weken opgenomen in het ziekenhuis en heeft als gevolg van dit ongeval blijvend letsel opgelopen. De Inspectie SZW werd pas op 21 november 2017 van dit ongeval in kennis gesteld. De Inspectie SZW  zou vervolgens z.s.m. met haar bevindingen komen i.v.m. een mogelijke stillegging van de Stairmaster wegens valgevaar. Daarom hebben we de begeleidingsgroep op 29 november 2017 gemeld dat we – in afwachting van de bevindingen van de Inspectie SZW – de reactie op de notitie wilden aanhouden.

Op 7 december 2017 ontving de VBV een venijnig mailbericht, verstuurd door een lid van de begeleidingsgroep, met het verzoek haast te maken omdat het PPMO anders van de agenda van het LOBA (landelijk overleg brandweer specifieke arbeidsvoorwaarden) zou worden afgevoerd.
Onze reactie op de notitie bevond zich op dat moment in de afrondingsfase en is op 18 december 2017 verzonden aan de begeleidingsgroep PPMO.

Van Brandweer Nederland ontving de VBV op 5 januari 2018 een reactie op haar bericht van 18 december 2017 met het verzoek na te denken over de (voorlopige) afronding van de evaluatie PPMO. Echter tot de behandeling van de notitie in het LOBA op 8 mei 2018 bleef het stil. Vervolgens werd in een aangepaste notitie gemeld dat wij ons hadden terug getrokken. We leven immers in een andere werkelijkheid.

De gehele (geanonimiseerde) mailwisseling kunt u hier raadplegen.

De conclusie “geen verrassingen, wel enkele verbeteringen” onderschrijven we dus bepaald niet. Afgezien daarvan blijft de VBV onveranderd een constructieve bijdrage blijven leveren aan de totstandkoming van een keuring die voldoet aan de wettelijke normen en voorschriften, maar bovenal een keuring met veilige en realistische normeringen, rustend op een voldoende breed draagvlak met aandacht voor de verschillen in leeftijd en geslacht.