Aan:
– de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
– de minister van Justitie en Veiligheid
Postbus 20011
2500 EA Den Haag

Datum : 14 mei 2018
Betreft : Aanpassingswet normalisering rechtspositie ambtenaren
Bijlage(n) : Voorstel aanpassing Wnra

Geachte mevrouw Ollongren, geachte heer Grapperhaus,

Wij danken u voor de geboden mogelijkheid om kennis te nemen van de concept ‘Overgangsbepaling Wet veiligheidsregio’s’, die eerder aan de beroepsbonden en de sectorwerkgevers is voorgelegd door het ministerie van BZK. Gelukkig waren er oplettende ambtenaren op een ministerie die zich afvroegen waarom de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (hierna: VBV) geen reactie op dit voorstel had gestuurd. Dat doen we met deze brief alsnog.

Daarbij betrekken we ook de berichtgeving van de voorzitter van de Brandweerkamer van 9 februari 2018, en de brief van de minister van BZK van 12 maart 2018 aan de Brandweerkamer VNG, over het onderwerp ‘Wnra en veiligheidsregio’s’, waarvan we via een omweg kennis hebben kunnen nemen.
Helaas is het dus zo georganiseerd dat de enige partij die het echt opneemt voor de Brandweer Vrijwilligers en daarvoor door uw ambtsvoorganger van BZK en het parlement als overlegpartner is erkend, formeel niet hoeft te worden gevraagd en dat het overleg en de besluitvorming wordt overgelaten aan de daarvoor bevoegde maar niet-representatieve partijen met andere, soms tegengestelde belangen.

Specifieke verschillen tussen beroepsmedewerkers en vrijwilligers
Terwijl één rechtspositie voor beroepsmedewerkers en één rechtspositie voor Vrijwilligers behoorde tot de basisvereisten van de minister van BZK bij het vormen van de regionale brandweerorganisaties, valt ons op dat in de concept overgangsbepaling en de bijbehorende toelichting niet meer gesproken wordt over ‘Vrijwilligers’ maar over ‘brandweerpersoneel met een repressieve functie’. Daarmee lijken de specifieke verschillen tussen beroepsmedewerkers en Vrijwilligers in dit wetgevingstraject al stilletjes te zijn weggewerkt. De reden hiervoor is ons niet bekend maar maakt ons wel erg nieuwsgierig. Dit geldt overigens ook voor onvolkomenheden die volgens u bestaan in de rechtspositie van de Vrijwillige Brandweer en die met de invoering van de Wnra extra zichtbaar worden. Wij kennen deze onvolkomenheden niet, maar sluiten niet uit dat individuele veiligheidsregio’s eigen, van de CAR-UWO afwijkende regelingen hanteren.

Het heeft ons ook verbaasd dat u begin december 2017 in het overleg tussen u en de VNG (het Strategisch Beraad Veiligheid) nog heeft verklaard bereid te zijn om mee te denken over de mogelijkheden om Vrijwilligers van de Brandweer buiten de WNRA te laten, terwijl u een maand later, op 10 januari 2018 in het overleg met de Brandweerkamer aangeeft dat het zaak is dat de Wnra ook voor het brandweerpersoneel (inclusief Vrijwilligers) zo snel mogelijk wordt ingevoerd en dat nog slechts één jaar uitstel kan worden toegezegd.

Rampscenario
Met het rampscenario zoals dat is geschetst door de voorzitter van de Brandweerkamer op tafel, is dit een zeer opmerkelijke keuze. Dit scenario beschrijft immers het einde van het instituut ‘Vrijwillige Brandweer’ zoals we dat in ons land al decennialang kennen, en niet in de laatste plaats een enorme kostenstijging voor de brandweerzorg van 30% tot 50% vanwege verplichte pensioenopbouw, sociale zekerheidsrechten etc.

Met het oog op de niet te voorspellen gevolgen voor de 19.000 Brandweer Vrijwilligers en het grote maatschappelijk belang in adequate en betaalbare brandweerzorg, zijn we daarom benieuwd naar welke argumenten en overwegingen ten grondslag liggen aan de keuze om de groep Vrijwilligers bij de Brandweer niet uit te zonderen van de toepassing van de nieuwe wet. Ook de VNG blijkt – heel verrassend – eenzelfde ommezwaai te hebben gemaakt. In de vergadering van de Brandweerkamer VNG op 1 november 2017 is immers besloten om in te zetten op uitsluiting van de Brandweer Vrijwilligers van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren. In de reactie van de VNG op de aanpassingswet ontbreekt echter een dergelijk standpunt en lijkt men de ingrijpende gevolgen ineens voor lief te nemen.

Van aanpassingswet naar voorstel tot aanpassing
Gelukkig worden in de aanpassingswetgeving ook enkele wijzigingen in de Wnra zelf voorgesteld.
Wij nemen daarom de vrijheid u in de bijlage onze inzichten voor te leggen in de vorm van een mogelijke aanpassing van de Wnra. Dit voorstel voorziet in de toevoeging van de groep Vrijwilligers bij de Brandweer aan de uitgezonderde groepen zoals genoemd in artikel 3 van de Wnra. Wij sturen een afschrift van deze brief met de bijlage ook naar de woordvoerders van de Vaste commissies voor Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid.

Vanzelfsprekend zijn we te allen tijde bereid deze brief en ons voorstel nader toe te lichten, mede vanuit onze positie als erkend overlegpartner bij beleidsontwikkelingen, die relevant zijn voor de positie van de Brandweer Vrijwilligers in ons land.

In het licht van het regeerakkoord, waarin het Kabinet de inzet van Vrijwilligers bij de Brandweer gaat ondersteunen, vragen wij u vriendelijk om voor de komende periode niet alleen de werkgevers maar ook ons ruimhartig te ondersteunen bij het nadere onderzoek en de oplossing voor de Vrijwilligers in relatie tot de WNRA. Een voorstel daartoe hebben we u reeds doen toekomen.

Wij zien uw reactie op deze brief en ons voorstel met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Namens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers.

Marcel Dokter
Voorzitter

In afschrift aan:
– de Vaste commissie voor Binnenlandse Zaken
– de Vaste commissie voor Justitie en Veiligheid