De vereniging Vakvereniging BrandweerVrijwilligers (VBV) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens van de vereniging:

Adres:              Larikslaan 1, 3833 AM  LEUSDEN

Email:               info@brandweervrijwilligers.nl

Website:           www.brandweervrijwilligers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
De VBV verwerkt de persoonsgegevens van haar leden doordat deze leden zich hebben aangemeld.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam inclusief titulatuur
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Dagelijks beroep
 • Naam rekeninghouder
 • IBAN nummer
 • Bij welke brandweerorganisatie en in welke hoedanigheid betreffende persoon werkzaam is:
  • Veiligheidsregio
  • Cluster/korps
  • Post
  • Functie
  • 1e nevenfunctie
  • 2e nevenfunctie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Door de aard van onze vereniging hebben wij geen leden jonger dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De leden geven toestemming voor de verwerking van de genoemde persoonsgegevens. De gegevens zijn noodzakelijk voor het verwerken van het lidmaatschap.

Met het van kracht worden van deze verklaring, wordt nogmaals de toestemming expliciet gevraagd (in het verleden gaven leden d.m.v. het  invullen en ondertekenen van het “Aanmeldformulier lidmaatschap” toestemming voor het verwerken van het lidmaatschap en toestemming voor een automatische incasso).
De aanmelding van nieuwe leden en aanmelding voor activiteiten van de VBV verloopt via onze website.
Bij aanmelding wordt door het lezen, het invullen van de gevraagde informatie uitdrukkelijk toestemming gevraagd voor de verwerking van persoonsgegevens. Door het plaatsen van een vinkje bij de optie voor een automatische betaling van de contributie geeft de persoon zelf toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.

De VBV verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de contributiebetalingen.
 • Het informeren over de activiteiten van de VBV (zoals themadagen, beurzen, Algemene Ledenvergaderingen, ect.)
 • Het verwerken van de aanmeldingen voor de activiteiten
 • Het uitzetten van vragen vanuit het Bestuur naar de leden over hun wensen en hun mening over de activiteiten van de VBV of Brandweer in het algemeen en Brandweerregio’s in het bijzonder
 • Het bijhouden van aanwezigen op een ledenvergadering (presentielijst) i.v.m. eventuele stemmingen over besluiten.

Geautomatiseerde besluitvorming
De VBV neemt op basis van geautomatiseerde verwerking geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen besluiten genomen door computerprogramma’s of –systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang persoonsgegevens bewaard blijven
De VBV bewaart persoonsgegevens zo lang het lidmaatschap duurt. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens gewist, tenzij er openstaande vorderingen zijn.
In dat geval zullen de gegevens na de beëindiging van het lidmaatschap worden gewist nadat aan de betalingsverplichting is voldaan.
De persoonsgegevens uit de enquêtes over thema’s of andere activiteiten worden bij de verwerking van de resultaten losgekoppeld van de antwoorden.
De presentielijsten van de ledenvergaderingen worden bewaard totdat de notulen van de vergadering door de leden zijn goedgekeurd tijdens een volgende ledenvergadering.
De gegevens omtrent aanmeldingen voor activiteiten worden bewaard tot en met de activiteit zelf en het afhandelen van een eventueel tevredenheidsonderzoek n.a.v. de activiteit zelf. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
De VBV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken op haar website www.brandweervrijwilligers.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
De leden hebben het recht om hun persoonsgegevens zoals bij de VBV bekend in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als een verzoek tot het verwijderen van persoonsgegevens wordt gedaan, betekent dit dat daarmee het lidmaatschap eindigt.
Het inzien, veranderen of verwijderen van persoonsgegevens is mogelijk via het bestuur via het e-mail adres: info@brandweervrijwilligers.nl. Het bestuur kan in dat geval verzoeken om een identificatie.

Hoe de VBV persoonsgegevens beveiligd
De VBV neemt de bescherming van de gegevens van alle leden serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Alleen de penningmeester, de secretaris en de webmaster (tevens bestuurslid) hebben toegang tot persoonsgegevens van leden.
De gegevens zijn opgeslagen op de servers van Alphamega hosting. Alphamega hosting heeft tegenover het bestuur verklaard dat de gegevens versleuteld zijn opgeslagen, op een server die zich in Nederland bevindt. Daarover is een schriftelijke overeenkomst met Alphamega hosting gesloten.
Indien een lid het idee heeft dat zijn/haar gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, kan contact worden opgenomen met het bestuur via e-mail info@brandweervrijwilligers.nl.