Visie

Om de veiligheid én de professionele randvoorwaarden voor de vrijwilliger te waarborgen, luisteren we goed naar jullie. Wat speelt er, waar is onze inbreng gewenst en/of broodnodig?

We zijn een groot voorstander van innovatie. Maar we willen wel dat nieuwe technische ontwikkelingen leiden tot betere en betaalbare brandweerzorg met een goede brandweerkundige onderbouwing en voldoende draagvlak onder de vrijwilligers.

Besluiten worden vaak genomen aan een bestuurstafel. Daarom nemen we regelmatig deel aan diverse landelijke en regionale overlegstructuren, landelijke projecten en we maken deel uit van commissies en werkgroepen. We onderhouden goede contacten met leden van de Tweede Kamer en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook is er een actieve uitwisseling van informatie met Kamerleden en worden wij door hen bevraagd wanneer er onderwerpen zijn die de brandweer aangaan.

Zo zorgt de VBV ervoor dat jullie belangen aangekaart én gehoord worden.

Visie op adequate brandweerzorg
Onze visie op ‘adequate brandweerzorg’ wordt door erkend wetenschappelijk onderzoek en professionele standaards uit binnen- en buitenland bevestigd, zoals de leidraad repressieve basisbrandweerzorg, de NFPA standaards en de standaards van de Duitse AGBF. (download en lees onze visie op brandweerzorg hier)