tweede-kamerHet Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.

De brandweer was onderwerp in de Tweede Kamer. Er stonden verschillende stukken op de agenda. Als belangrijkste stonden wat ons betreft de variabele voertuigbezetting (Uituk op maat) het bijbehorende onderzoek van het WODC en als actueel punt: De gang van zaken met betrekking tot het ongeval in Den Haag waar een brandweerman bij de bestrijding van een brand in een parkeergarage zijn ademluchtcylinder verloor. De VBV heeft verschillende kamerleden vooraf van haar standpunten op de hoogte gesteld.

Tot onze verrassing is er over het WODC onderzoek (het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatie Centrum van het ministerie) met geen woord gerept, behalve dat de minister meldde dat de VBV niet meer deelnam aan dat onderzoek en dat hij dat jammer vond. De uitleg van het feit dat we er niet meer bij zijn is nogal eenvoudig. Twee dingen: Als er door de VBV in de klankbordgroep iets gemeld werd dan kwam dat niet in de notulen en als hoofdreden: Naar onze overtuiging is het onderzoek niet onafhankelijk. De leiding van het onderzoek was in handen van dezelfde man die ook in De Gooi en Vechtstreek het project variabele voertuigbezetting leidt. Bij het begrip “onafhankelijk” kunnen we dan wel vragen stellen.

De Kamerleden hadden vooral vragen over de betrokkenheid van de werkvloer bij de verschillende ontwikkelingen binnen de brandweer waaronder natuurlijk de variabele voertuigbezetting. Daarnaast was vooral de snelkoppelingen van de ademluchtapparatuur onderwerp van gesprek.

De minister sprak uitvoerig over de onderwerpen maar zei niet zoveel. Hij is van oordeel dat de variatie in voertuigbemensing een goede zaak is en is dus niet bereid -zoals Nine Kooijman van de SP fractie vroeg – de pilots op te schorten totdat er helderheid over de normen is. Wel merkte hij op dat er aan drie voorwaarden voldaan moet worden. De veiligheid van het personeel mag niet in het geding zijn, de effectiviteit van de brandweer moet als gevolg van dit project toenemen en er mag geen onredelijk groot verschil bestaan in eenheid van opvatting in het veld.

Over de veiligheid heeft de VBV zo haar mening; zie daarvoor maar het dossier op deze site. Kort gezegd: wij vinden dat de veiligheid voor zowel burger als personeel geweld aangedaan kan worden als we zo doorgaan met de pilots en de eigenstandige invulling in elke regio. Wat de toename van de effectiviteit betreft: we zijn benieuwd hoe je dat gaat aangeven: we gaan nu met twee man op weg, eerder gingen we met zes man op weg maar het effect van twee is groter dan dat van zes. We zijn benieuwd hoe dat onderbouwd gaat worden…..

Over de eenheid van opvatting tenslotte: ons punt is nu net dat elke regio zijn eigen invulling geeft. Soms twee mensen, soms vier mensen, soms vier plus twee mensen, wel of niet met een bevelvoerder, alle variaties komen ter tafel. Hoe dat geheel nu verder moet is ons niet duidelijk. De minister zei over de betrokkenheid van de werkvloer dat hij dat zéér belangrijk vindt. Hoe een en ander moet worden vormgegeven is echter niet uit zijn woorden op te maken.

Over het ongeval in Den Haag (kijk hier naar het filmpje) zei de minister, na fors aandringen van de SP met steun van de aanwezige partijen, toe binnen 14 dagen de regio’s te benaderen met de vraag wat men doet om ongevallen als in Den Haag te voorkomen en dat hij daarvan de Kamer op de hoogte zal stellen.
Over het onderliggende probleem, er gebeurt in een regio een ongeluk en elke regio doet met dat gegeven wat hem of haar goeddunkt, kwam geen uitspraak. Wij zijn in elk geval wel blij met de toezegging van de minister In deze; De veiligheid van de drager van ademluchtapparatuur is immers in het geding.

Voor het overige kwamen nog verschillende zaken aan de orde zoals de landelijke meldkamer, C2000  en 112, de enquêtes in het afgelopen half jaar en nog zo wat zaken. Veel direct nieuws is daarover niet te melden.