PFAS bij de brandweer!?
Uit recente onderzoeken in de Verenigde Staten (VS) blijkt dat verhoogde niveaus van PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen) waargenomen zijn in bloedmonsters van brandweerlieden. Studies brengen de blootstelling aan PFAS in verband met de ontwikkeling van kanker en andere gezondheidseffecten.
Het RIVM geeft aan dat PFAS een effect kunnen hebben op het immuunsysteem, op het cholesterol in het bloed, effecten op de lever geven en nier- en testiskanker veroorzaken. Of PFAS daadwerkelijk gezondheidseffecten geven, hangt onder andere af van hoeveel PFAS mensen binnen krijgen over de tijd. Bij de brandweer worden PFAS sinds de jaren zestig gebruikt in blusschuim en sinds de jaren negentig in uitrukkleding.

Uitzending EenVandaag

Het nieuws- en actualiteitenprogramma EenVandaag besteedde 28 november jl. ruim aandacht aan bezorgde brandweermensen die willen weten wat het effect van schadelijke PFAS-chemicaliën in onder meer blusschuim en uitrukkleding is op hun gezondheid. Naar aanleiding van deze uitzending ontvingen wij verontrustende berichten van brandweermensen. Ze vragen zich af of er een verband zou kunnen zijn tussen hun ziektebeeld en de blootstelling aan PFAS in blusschuim en uitrukkleding bij de brandweer. Op de website van de European Environment Agency (EEA) zijn de effecten van PFAS op de menselijke gezondheid op een begrijpelijke wijze weergegeven.

Tegenstelling
In de betreffende uitzending van EenVandaag was een prominent toxicoloog van oordeel dat de beroepsmatige blootstelling aan PFAS bij de brandweer extra aandacht verdient. De woordvoerder van de Raad van Commandanten Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) gaf desgevraagd aan zich geen zorgen te maken over de blootstelling van brandweermensen aan PFAS. Dat is met het oog op de verontrustende signalen uit de VS en de in de Arbowetgeving vastgelegde zorgplicht van de werkgever een opvallende tegenstelling die wij graag nader onderzocht willen zien.

Ontbrekend inzicht
Onze inspanningen moeten er voor zorgen dat er op een juiste manier wordt omgegaan met de aanwezigheid en risico’s van PFAS. Bovenal willen we dat er passende maatregelen genomen worden om de gezondheidsrisico’s voor brandweermensen tot een minimum te beperken. Anderzijds lijkt het aannemelijk dat in Nederland, net als in de VS, brandweermensen lijden aan ernstige gezondheidsproblemen die mogelijk verband houden met hun werkzaamheden bij de brandweer. Door middel van het inrichten van een meldpunt willen we eerst een goed beeld krijgen van de omvang van de omschreven problematiek en casuïstiek.

Oproep
Wij roepen (oud)brandweermensen op die gezondheidsproblemen zoals een verminderd immuunsysteem, verhoogde cholesterol waarden in het bloed, leverschade, nier- of testiskanker hebben die door een arts zijn vastgesteld en die met een voldoende mate van waarschijnlijkheid kunnen worden toegeschreven aan zijn of haar werk bij de brandweer, zich te melden. Twijfel over een mogelijk verband tussen de gezondheidsproblemen en het werk bij de brandweer is een factor die het signaleren en melden van deze ziekten belemmeren. Daarom roepen wij ook de collega’s op die twijfelen over een mogelijk oorzakelijk verband met hun werkzaamheden bij de brandweer om zich te melden. Ook kunt u hier uw (persoonlijke) vragen stellen. Indien wenselijk neemt de dossierhouder contact met u op. Meldingen, vragen en opmerkingen worden altijd zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. (ga hier naar ons meldformulier)