bezuinigingenNEN (NEderlandse Norm) heeft de norm voor de bepaling van de vuurbelasting, NEN 6090, aangepast en als normontwerp gepubliceerd.

De norm is herzien omdat deze aan de ene kant verouderd is, maar aan de andere kant door ontwikkelingen ook te weinig informatie te bieden had.
Belanghebbende partijen hebben de mogelijkheid om tot 1 maart 2017 online commentaar op dit normontwerp in te dienen.

Als belangrijkste wijziging is in deze nieuwe versie onderscheid gemaakt tussen permanente en variabele vuurbelasting.

NEN 6090 geeft verder een methode voor de experimentele bepaling van de netto-verbrandingswaarde van materialen. Indien wordt afgezien van deze bepaling, kunnen ook de waarden worden gebruikt volgens de bijlagen B en C van deze norm. Deze bijlagen maken geen deel uit van de normtekst.

Met de herziening is de terminologie van NEN 6090 in lijn gebracht met die van het Bouwbesluit 2012. Daarbij is:

De informatieve bijlage B uit 2006 vervangen door een nieuwe bijlage met kentallen voor het bepalen van de permanente vuurbelasting

In de informatieve bijlage D een voorbeeldberekening opgenomen van de permanente vuurbelasting van een kantoorgebouw, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijlage B en een bibliografie toegevoegd.

Belanghebbenden kunnen tot 1 maart februari 2017 online commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en te voorzien van opmerkingen. Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces:

ing. Marc Mergeay,
Consultant Bouw & Installaties
telefoon (015) 2 690 367
e-mail bi@nen.nl.