De veiligheidsregio Noord-Holland Noord staat met de brandweer voor een aantal flinke uitdagingen, zo valt te lezen in het Meerjarenontwikkelplan Brandweer 2024-2027. Dat plan, en het (ontwerp)Beleidsplan 2024 – 2027, het Dekkingsplan 2024-2027 en de kadernota 2025 zijn half december verzonden naar alle 16 gemeentebesturen in de regio. In het Meerjarenontwikkelplan staat onder meer omschreven dat er ontwikkeling nodig is op het gebied van vakbekwaamheid, paraatheid en beschikbaarheid en dat er geïnvesteerd moet worden in de modernisering.

Nu de gevolgen (o.a. paraatheidsproblemen) van onverstandige beleidskeuzes en ingrijpende bezuinigingen op de slagkracht (materieel en personeel) van de brandweer in de VRNHN voor iedereen zichtbaar, en voor velen ook voelbaar worden, is een stevige kwaliteitsimpuls onvermijdelijk. De gevraagde investeringen zijn echter niet mals en krijgen in de media veel aandacht. De extra kosten voor de uitvoering van de ‘ontwikkelopgaven’ lopen namelijk in de miljoenen euro’s. Daarover moeten zich de gemeenteraden nu uitspreken en besluiten.

Daarnaast lezen we in de toelichting op de plannen, dat zonder deze extra investeringen er opnieuw een vergaand plan op tafel zal moeten komen om posten te sluiten en met het vrijgevallen budget de overgebleven posten op een voldoende wettelijk niveau te brengen. Wij vragen ons oprecht af of het hier gaat om een reële dreiging of een waanvoorstelling. De ervaren knelpunten en voorgestelde ontwikkelopgaven vragen in elk geval om een kritische beschouwing onzerzijds.

Omdat we de afgelopen tijd uit de VRNHN een toenemend aantal signalen ontvangen over haperende pagers, het opheffen van IBGS eenheden, twijfelende raadsleden en het verschuiven van administratieve ballast naar vrijwilligers, zijn wij uiteraard benieuwd naar de mening van onze achterban.  Kan met de voorstellen van de Bestuurlijke Adviescommissie Brandweerzorg en de korpsleiding de fijnmazige en hoofdzakelijk vrijwillige brandweerzorg toekomstbestendig worden versterkt?

De vraag is of de brandweermensen ‘urgenties’ zoals onvoldoende dekking en tekortkomingen in de vakbekwaamheid onderschrijven en denken dat met de voorgestelde maatregelen de ervaren problemen kunnen worden opgelost? Wordt bijvoorbeeld met het versterken van de beroepsorganisatie voorzien in de behoefte aan ondersteuning op de posten en het verbeteren van de paraatheid? En zijn de ‘rode draden’ uit de dialoogsessies allemaal te rangschikken onder de noemer ‘vakbekwaamheid’? Dat is niet het beeld dat uit het laatste belevingsonderzoek (2021) uit de VRNHN naar voren kwam.

Om goed inzicht te krijgen ontvangen wij graag de mening van de mensen op de werkvloer. Daarom hebben we een ‘Quick-Scan’ ingericht. Daar kunnen de betrokken brandweermensen eenvoudig en vertrouwelijk hun mening over de plannen in kwijt. Dat kan tot uiterlijk 1 maart aanstaande via deze link.