PPMO Stairmastertest:
Leuning vasthouden mag!

Brandweer Nederland heeft het testprotocol voor de brandweerstairmastertest van het Periodiek Preventief Medisch Onderzoek (PPMO) aangepast. In het nieuwe protocol (versie 3.2 datum 18-11-2018) is de instructie aan de kandidaat: “U loopt zonder de leuning vast te houden” geschrapt. De kandidaat mag dus, in overeenstemming met de veiligheidsinstructies in de gebruikershandleiding, de leuning vasthouden tijdens de test.

Hoe kwam het zover?
Eerder, in maart 2015, heeft de Inspectie SZW ook ingegrepen en het gebruik van de Stairmaster stilgelegd wegens knelgevaar. De brandweerkamer en vakcentrales in het LOBA hebben toen ingestemd met een wijziging van het testprotocol PPMO, zodat de traplooptest met de Stairmaster weer afgenomen kon worden. Het knelgevaar bij de Stairmaster was opgelost, maar het valgevaar bleef onverminderd bestaan, zo hebben we vastgesteld.

De VBV is van mening dat tijdens het verplichte PPMO sprake is van onnodige gezondheidsrisico’s. Na weer een ongeval met één van onze leden, met blijvende invaliditeit tot gevolg, hebben wij opnieuw aandacht gevraagd voor deze onnodige onveiligheid.

Steekproef Inspectie SZW
We hebben daarna de Inspectie SZW een brief gestuurd met het verzoek tot onderzoek en naleving van de Arbowetgeving. In een gesprek met de Inspectie SZW hebben we dat toegelicht.

Daarop heeft op 6 september jl. een aantal specialisten, een inspecteur en een projectleider van de Inspectie SZW een PPMO beschouwd en dan specifiek de Stairmaster. Onze klacht met betrekking tot de instructie en de gebruikershandleiding voor het gebruik van de Stairmaster blijkt terecht. De Inspectie SZW heeft Brandweer Nederland verzocht de instructie aan te passen.

In de (Engelstalige) gebruikershandleiding van de Stairmaster staat op bladzijde 5 de tekst op het ‘General exercise warning label’ (veiligheidsinstructie): “Always grasp handrails firmly”. Vertaald in het Nederlands: Pak de leuningen altijd stevig vast. Verder verwijzen de instructies op bladzijde 7 ook duidelijk naar het gebruik van de leuning. Maar bij de instructie (testprotocol, versie 3.1 datum 23-08-2016) van de brandweer is wel aangegeven dat je deze niet mag gebruiken (U loopt zonder de leuning vast te houden). Dat is in strijd met de gebruikershandleiding en artikel 7.3, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

Einde gebruik Stairmaster in zicht
Op dit moment wordt onderzocht of er een alternatieve test kan worden ingevoerd ter vervanging van de huidige traplooptest. De VBV is daarbij – via een begeleidingsgroep – betrokken en houdt de zorg voor het welzijn van de Brandweer Vrijwilligers scherp in de gaten, want er hebben zich al genoeg ernstige ongevallen met de PPMO keuring voorgedaan.