Voor de VBV staat de veiligheid en gezondheid van brandweermensen voorop. Om die reden hebben wij eind 2023 gepleit voor gedegen onderzoek naar de effecten van PFAS op hun gezondheid. Niet in de laatste plaats omdat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) al in 2017 stelde dat fluorhoudend blusschuim (AFFF) zeer schadelijk is en mogelijk kankerverwekkend.

In het bericht werd de zorgwekkende opvatting van het RIVM bekrachtigd door twee prominente toxicologen. Een bijkomend probleem is dat fluorhoudend schuimconcentraat maar ook de uitrukkleding van brandweermensen een bron van blootstelling aan PFAS blijkt.

Dat maakt dat brandweermensen in verhoogde mate worden blootgesteld aan deze stoffen, met alle mogelijke gezondheidsrisico’s tot gevolg. De werkgevers (de besturen van de veiligheidsregio’s) hebben sindsdien nog weinig vorderingen gemaakt om deze zorgen weg te nemen.

Gegeven deze omstandigheden hebben wij besloten om een meldpunt in te richten en gezocht naar mogelijkheden om de belangen van onze brandweermensen op landelijk niveau zo goed als mogelijk te borgen.

Daartoe hebben wij ons aangesloten bij een collectieve actie op het gebied van PFAS-verontreiniging. Hierbij wordt de nationale overheid ter verantwoording geroepen in verband met het nalaten om op korte termijn adequate maatregelen te nemen.

Gelet op de complexiteit van dit onderwerp hebben wij besloten de woordvoering over te laten aan de betrokken inhoudelijk deskundigen.

Vooruitlopend op verdere ontwikkelingen zullen wij ons blijven inzetten voor de belangen van brandweerpersoneel in dit urgente dossier. Wij houden u uiteraard op de hoogte.