Ongevallenverzekeringen; de schande van de brandweer

Als vrijwilliger bij de brandweer sta je niet vaak stil bij wat er allemaal mis kan gaan. Wij helpen anderen ook al is de hulpvraag soms bijna onmogelijk, meestal bedenken we toch een oplossing om onze medeburger in nood zo goed mogelijk te helpen. Daarbij gaan we ervan uit dat als ons iets overkomt wij goed verzekerd zijn. Dat er goed voor ons wordt gezorgd. Maar is die aanname wel juist?

Bij onze vereniging zijn inmiddels een zorgelijk aantal gevallen bekend van Brandweer Vrijwilligers die tijdens de vervulling van taken ten dienste van de samenleving (gedeeltelijk/volledig) arbeidsongeschikt zijn geraakt en helaas in de steek werden gelaten door hun brandweerorganisatie.

Volgens de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) mag dit geen enkele brandweerman/vrouw overkomen.

Ongevallenverzekeringen

De zekerheid voor Vrijwilligers dat in voorkomende gevallen goed voor hen of hun nabestaanden gezorgd wordt is een niet te onderschatten aspect voor medewerker tevredenheid en loyaliteit.
Daarom heeft de VBV in 2009 in haar model-rechtspositieregeling gepleit voor een fatsoenlijke regeling voor het geval een Brandweer Vrijwilliger arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval of beroepsziekte die ontstaan is in verband met, of verergerd is door de vervulling van zijn taken bij of ten dienste van de brandweerorganisatie.

In 2011 bleek uit onderzoek in opdracht van het A+O fonds dat voor Brandweer Vrijwilligers de zekerheid van (gezins)inkomen bij arbeidsongeschiktheid of na overlijden door een dienstongeval zwaarder weegt dan de discussie over (meer) beloning.

Structureel probleem
In de aanloop naar de aanbesteding van ongevallenverzekeringen voor de Brandweer (oktober 2015) hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor lacunes in de dekking. Dat doen we nu opnieuw.  Omdat binnenkort in veel regio’s de verzekeringscontracten ten einde lopen en nieuwe aanbestedingen -collectief – in voorbereiding zijn, dan wel dat bestuurders ervoor kiezen om eigen risicodrager te worden of een apart fonds in te richten.

Maar nog meer omdat we te vaak met schrijnende gevallen worden geconfronteerd waarbij Brandweer Vrijwilligers in de steek worden gelaten na het oplopen van (blijvend) letsel tijdens de uitoefening van taken ten dienste van de samenleving.

Welke oplossing ook wordt gekozen, verzekering of zelf het risico dragen, de VBV pleit voor een ruimhartige benadering en compensatie van mensen die bereid zijn geweest om voor de veiligheid van anderen hun eigen gezondheid op te offeren.

Schandvlek
Helaas zijn er inmiddels verschillende voorbeelden van Brandweer Vrijwilligers die na een ongeval tijdens het uitoefenen van het brandweervak door de organisatie in de steek werden gelaten.
Naast voorbeelden uit o.a. de regio’s IJsselland, Groningen, Drenthe, Zeeland en Brabant-Noord kennen we de beschamende bejegening van een brandweerman uit Twente. Het verhaal haalde de krant.
Deze Brandweer Vrijwilliger in hart en nieren werd in 2012 tijdens een brandweeroefening plotseling onwel, raakte daardoor arbeidsongeschikt en belandde in een jarenlange juridische strijd om een fatsoenlijke schadevergoeding.

Ondanks zijn gelijk in het vonnis van de hoogste rechter, moet hij nu nog steeds knokken voor een fatsoenlijke schadevergoeding. Dus geen redelijkheid en billijkheid, geen coulance. Volgens de VBV in ieder geval geen goed werkgeverschap. Wij vinden deze gevallen de schandvlek van de brandweer.

Moreel beroep
Het gaat ons eigenlijk niet om de individuele gevallen, die stuk voor stuk onze steun krijgen.
De optelsom van deze gevallen wijst op een structureel probleem. Daarom willen wij als de belangenbehartiger voor alle Brandweer Vrijwilligers het voor deze mensen en daarmee voor alle Vrijwilligers opnemen. Het moet anders, wat ons betreft direct.

We doen daarom een moreel beroep op de verantwoordelijke bestuurders in ons land om deze schandvlek weg te nemen.

De leiding van de Veiligheidsregio’s en de medezeggenschapsorganen (OR en GO) vragen wij  om in de aanbestedende regio’s alert te zijn op het programma van eisen voor het verzekeringspakket en de polisvoorwaarden. Zorg er voor dat deze schandvlek voor goed verdwijnt!

Wij vermoeden dat er in den lande meerdere gevallen zijn van Vrijwilligers die in de knel gekomen zijn als gevolg van schade voortvloeiend uit de taakuitvoering als Vrijwilliger. Als je een dergelijk geval kent dan verzoeken wij je dringend dat bij ons te melden. Wij garanderen natuurlijk dat de gegevens vertrouwelijk behandeld zullen worden. Uiteraard kun je ook voor vragen over dit onderwerp op onderstaand mailadres terecht:
rechtspositie@brandweervrijwilligers.nl